ศาสนเสวนา

จริยธรรมประกอบการตัดสินใจ-การทำ

 

วาระครบรอบวนัเกดิปีที่95ของ นายกรัฐมนตรีเฮลมุท ชมิดท์

วันที่ 26-27 มีนาคม 2014
เวียนนา,ออสเตรีย
 
 
 

มิลล์ส์เฟรเซอร์
ยาสุโอะ ฟูกุดะ

 
บรรณาธิการ เจเรมี โรเซน สภาปฏิสัมพันธ์

X