ประวัติย่อของผ้เู ข้าร่วมการประชุมและผ้รู ่วมจัดทาเอกสาร 

 

สมาชิกสภาปฏิสัมพนัธ์ 


 
ฌอง เครเตียง, ประธานร่วม 

นายกรัฐมนตรีแคนาดา ปี 1993-2003 
เกิดปี 1934, สาเร็จการศึกษานิติศาสตร์มหาบณั ฑิต กฎหมายแพ่ง, มหาวิทยาลยั ลาวาล ปี 1958, รัฐมนตรีที่ ไม่ไดป้ ระจากระทรวง ปี 1967-68, รัฐมนตรีกระทรวงรายไดข้ องชาติ ปี 1968, รัฐมนตรีกระทรวงกิจการ อินเดียและการพฒั นาภาคเหนือ ปี 1968-74, กระทรวงอุตสาหกรรม การคา้ และการพาณิชย์ ปี 1976-77, กระทรวงการเงิน ปี 1977-79, กระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมอยั การแคนาดา, กระทรวงการพฒั นาสังคม, รัฐมนตรีผรู้ับผดิชอบการเจรจาเรื่องรัฐธรรมนูญปี1980-82,กระทรวงการพลงังานเหมืองแร่และทรัพยากร ปี 1982-84, รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ปี 1984 


ฟรานซ์ วรานิทสก,ี้ ประธานร่วม 

นายกรัฐมนตรี ออสเตรีย ปี 1986-97 
เกิดปี 1937 สาเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาเอกสาขาธุรกิจศึกษา, มหาวทิ ยาลยั ธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งเวียนนา ปี 1969, รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน ปี 1984-86, ประธานพรรคเสรีประชาธิปไตย ออสเตรีย ปี 1988-97 และ เป็นหน่ึงในรองประธานกลุ่มสังคมนิยมระหวา่ งประเทศ 


เฮลมุท ชมิดท์, ประธานกิตติมศกั ด์ิ 

นายกรัฐมนตรีสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีปี1974-82 
เกิดปี 1918 สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบณั ฑิต มหาวิทยาลยั ฮมั บวร์ก, ประธาน, พรรคสังคมนิยม ประชาธิปไตย (เอสพีดี) สภาผแู้ ทนราษฎรเยอรมนั ปี 1967-69, รองประธาน, พรรคเอสพีดี ปี 1968-84, รัฐมนตรีกิจการภายในฮมั บวร์ก ปี 1961-65, กระทรวงกลาโหม ปี 1969-72, กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน ปี 1972, กระทรวงการเงิน ปี 1972-74 


มัลคอล์ม เฟรเซอร์, ประธานกิตติมศกั ด์ิ 

นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ปี 1975-83 
เกิดปี 1930, สาเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาโท, สมาชิกรัฐสภา ปี 1955-83, กระทรวงการทหาร ปี 1966-68, กระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ปี 1968-69, กระทรวงกลาโหม ปี 1969-71, กระทรวงการศึกษาและ วทิยาศาสตร์ปี1971-72,ผนู้าฝ่ายคา้นปี1975 


ยาสุโอะฟูกดุ ะ 

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นปี 2007-08 
เกิดปี 1936 สาเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรี สมาชิกสภาผแู้ ทนราษฎร ปี 1990-2012, รัฐมนตรี, เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ปี 2000-04, ผอู้ านวยการใหญ่สานกั งานพฒั นาเมืองโอกินาวา ปี 2000, กระทรวงเพื่อความ เสมอภาคทางเพศ ปี 2001-04, ปัจจุบนั ประธานที่ประชุมเอเชียโป๋ อ่าว ซ่ึงเป็นคลังสมองทางด้านภูมิ ยทุธศาสตร์ 


แอนเดรอสั ฟาน แอกต์ 

นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ ปี 1977-82 
เกิดปี 1931 ทนายความ ปี 1956-58, ศาสตราจารยด์ า้ นกฎหมายอาญา, มหาวิทยาลยั นิจเมเกน ปี 1968-71, กระทรวงยุติธรรม ปี 1971-73, รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ปี 1973-77, สมาชิก รัฐสภา, ผนู้ าพรรคคริสเตียนประชาธิปไตย ปี 1977 


ชีค อบั ดุลลาซิซ ซี อลั -กรุ ายชิ 

อดีตผวู้ า่ การธนาคารกลางแห่งซาอุดิอาระเบีย ปี 1974-83 
เกิด 1930, สาเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิ ยาลยั เซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย, รัฐมนตรี ปี 1970-74, ผวู้ า่ การธนาคารกลางแห่งซาอุดิอาระเบีย ปี 1974-83, ประธาน, ธนาคารระหวา่ งประเทศซาอุดิ, ลอนดอน ปี 1987-96, สมาชิกคณะกรรมการ, ธนาคารกลางแห่งซาอุดิอาระเบีย, ธนาคารกลาง ปี 1987-, ประธานร่วม,สภาธุรกิจสหรัฐ-ซาอุดิอาระเบีย,วอชิงตนั &ริยาดปี1994-2012 


ตนอบั ดุลเลาะห์ฮาจิอะห์มัดบาดาวี 

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ปี 2003-2009 
เกิด ปี 1939, สาเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรีสาขาอิสลามศึกษา, มหาวิทยาลยั มาเลเซีย ปี 1964, รัฐมนตรี, สานักนายกรัฐมนตรี ปี 1981-84, กระทรวงศึกษาธิการ ปี 1984-86, กระทรวงกลาโหม ปี 1986-87, กระทรวงการต่างประเทศ ปี 1991-99, ผกู้ ่อตงั และประธาน สถาบนั เพื่อความเขา้ ใจอิสลามแห่งมาเลเซีย 


อบั เดล ซาลาม มาจาลี 

นายกรัฐมนตรีจอร์แดน ปี 1993-95, 1997-98 
เกิด ปี 1925, แพทยศ์ าสตร์บณั ฑิต, มหาวิทยาลยั ซีเรียน, ดามสั กสั ปี 1949, ประกาศนียบตั รชนั สูงดา้ นโสต ศอนาสิกวิทยา, ราชวิทยาลยั ศลั ยศาสตร์และเวชปฏิบตั ิแห่งลอนดอน ปี 1953, กระทรวงสาธารณสุข, จอร์แดน ปี 1969-71, อธิการบดีมหาวทิ ยาลยั จอร์แดน, อมั มาน ปี 1971-76, 1980-89, กระทรวงศึกษาธิการ ปี 1976-79, รัฐมนตรีฝ่ายกิจการนายกรัฐมนตรี ปี 1970-71, 1976-79, ประธาน, สถาบนั วิทยาศาสตร์โลก อิสลาม 


โอลเูซกนุ โอบาซานโจ 

ประธานาธิบดีไนจีเรีย ปี 1976-79, 1999-2007 
เกิด ปี 1937, ผบู้ ญั ชาการกองทพั บกไนจีเรีย, กองพลที่ 2 (กองหลงั ) และผบู้ ญั ชาการ, กองทหารรักษาการณ์, อิบาดนั , เป็นผบู้ ญั ชาการกองพลเรือที่3เพื่อปิดฉากสงครามอ่าวปี 1970, รองประธานาธิบดีปี 1975และ ประธานาธิบดี ปี 1976ฐ ก่อตงั ที่ประชุมผนู้ าแอฟริกา ปี 1988, ก่อตงั มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยเี บลส์ ปี 2005 


จอร์จวาสซิลอิ ู 

ประธานาธิบดีไซปรัส ปี 1988-93 
เกิด ปี 1931 สาเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั เศรษฐศาสตร์, บูดาเปสต์, สมาชิก รัฐสภา ปี 1996-99, หวั หนา้ คณะผเู้ จรจาของสาธารณรัฐไซปรัส เพื่อการเขา้ เป็ นสมาชิกสหภาพยุโรป โดย รับผดิชอบเรื่องการประสานกระบวนการสร้างความกลมเกลียวภายในประเทศปี1998-2003 


วาเลรี จิสการ์ด เดสแตง 

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรังเศส ปี 1974-81 
เกิด ปี 1926, สาเร็จการศึกษาจาก เอกอล โปลีเทคนิค และ เอกอล นาซิยองนาล แดดมินิสทราซิยอง ปี 1952, ส ม า ช ิ ก ส ภ า ผ แู ้ ท น ป ุ ย - เ ด อ - โ ด ม ป ี 1 9 5 6 - 7 4 , ร ั ฐ ม น ต ร ี ด ู แ ล ด า้ น ก า ร เ ง ิ น ป ี 1 9 5 9 - 6 2 , ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร เ ง ิ น แ ล ะ กิจการเศรษฐกิจ ปี 1962-66, ผวู้ า่ การเมืองชามาลิแยร์ (ปุย-เดอ-โดม) ปี 1967-74 และ 1982, ประธานาธิบดี สาธารณรัฐฝรังเศสปี1974-81,มีบทบาทสาคญั ในการริเริมในระหวา่งประเทศหลายครังเช่นการก่อตงัสภา ยโุรป,การก่อตงัระบบการเงินแห่งยโุรป(ปี1986ร่วมกบั เฮลมุทชมิดท)์,การจดัการประชุมสุดยอดผนู้ารัฐ และรัฐบาลของประเทศประชาธิปไตยอุตสาหกรรมรายใหญ่ของโลก 
ผ้นู าทางศาสนาและเทววทิ ยา 


ฮัมซาห์อลั ซาลาม 

ศาสตราจารย,์ วทิ ยาลยั บริหารธุรกิจ, มหาวทิ ยาลยั ปรินซ์สุลต่าน, ริยาด, ซาอุดิอาระเบีย, อะเลคซาเดีย, คอลมั นิสตส์ านกั ข่าว อลั จาซีรา , สาเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรี มหาวทิ ยาลยั อมั ม อลั -กูรา, มกั กะ, 1996, ระดบั ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) ปี 2002, ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์, การเงินและการคลงั ) มหาวิทยาลยั คลาร์ค,วอร์เชสเตอร์ปี 2005,หลกั สูตรการบริหารและหลกั สูตรความเป็นผนู้ าขนั สูงสถาบนั ซาอุดิอ็อกซ์ฟอร์ด และทาวิจยั หลงั การศึกษาปริญญาเอก, อิสลามศึกษา, อ็อกซ์ฟอร์ด 2010, นกั วิชาการรับ เชิญมหาวทิยาลยัเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียปี2005 


ชาง ชิน-กงั (เอช เค ชาง) 

ศาสตราจารยก์ ิตติมศกั ด์ิและศาสตราจารยอ์ าวโุ สเยห์-ลูซุนแห่งมหาวทิ ยาลยั ปักกิ่ง 
เกิด ปี 1940 สาเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลยั แห่งชาติไตห้ วนั ปี 1962, ปริญญาโท สาขาวศิ วกรรมโครงสร้าง, มหาวิทยาลยั สแตนฟอร์ด ปี 1964, ปริญญาเอกดา้ นวศิ วกรรมชีวเวช, มหาวิทยาลยั นอร์ทเวสเทิร์น ปี 1969, สอนหนงั สือที่มหาวิทยาลยั แห่งรัฐนิวยอร์ก, เมืองบฟั ฟาโล ปี 1969- 76, มหาวิทยาลยั แมคกิล ปี 1976-84, มหาวิทยาลยั เซาเทิร์น ปี 1984-90, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง ปี 1990-94, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั พิตสเบิร์ก ปี 1994-96, อธิการบดีและศาสตราจารยม์ หาวิทยาลยั ซิต้ีแห่งฮ่องกง ปี 1996-2007, ศาสตราจารยอ์ าวโุ ส เยห์-ลู ซุน แห่ง มหาวทิ ยาลยั ปักกิ่ง ตงั แต่ ปี 2008 


ฟรีดริช วลิ เฮล์ม กราฟ 

ศาสตราจารยด์า้นเทววทิยาระบบและจริยธรรมศาสตร์,คณะเทววทิยาโปรเตสแตนต,์แอลเอม็ยูมิวนิค 
เกิด ปี 1948 ดร. ธีโอล, มหาวิทยาลยั มิวนิค ปี 1972, ดร. ธีโอล เอช ซี, มหาวิทยาลยั อาร์ฮสั , เดนมาร์ก ปี 1986, ศาสตราจารยด์ า้ นเทววิทยาระบบ และประวตั ิศาสตร์เทววิทยาสมยั ใหม่, มหาวิทยาลยั ออกซ์บูร์ก, ประธานเทววิทยาระบบและจริยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยั แห่งบุนเดสแวร์ ฮมั บูร์ก ปี 1992-1996, ศาตรา จารยด์ า้ นเทววิทยาโปรเตสแตนต์, มหาวิทยาลยั ออกซ์บูร์ก ปี 1996-1999, นกั วชิ าการ ศูนยแ์ มกซ์ เวเบอร์ แห่งมหาวิทยาลยั แอร์ฟูท ปี 1998-99, ศาสตราจารย์ ดา้ นเทววิทยาระบบและจริยธรรมศาสตร์, แอลเอ็มยู มิวนิค ปี 1999 ปัจจุบนั , ศาสตราจารยร์ ับเชิญ มหาวทิ ยาลยั เซกาคูอิน โตเกียว ปี 2000-ปัจจุบนั 


มูฮัมหมดั อลั ฮาบาช 
รองศาสตราจารย์ ดา้ นอิสลามและอาหรับศึกษา, มหาวทิ ยาลยั อาบู ดาบี, ยเู ออี
เกิด ปี 1962, สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี (กฎหมายอิสลาม) มหาวิทยาลยั ดามสั กสั ปี 1986, ปริญญาตรี (อิสลามศึกษา) มหาวิทยาลยั การาจี ปี 1992, ปริญญาเอก (ศาสตร์แห่งกุรอาน) มหาวิทยาลยั โฮลี กุรอาน-คา ทูม ปี 1996, ศาสตราจารยด์ า้ นศาสตร์และวฒั นธรรมอิสลาม, วิทยาลยั อิสลามมิก คอล, ดามสั กสั ปี 1988- 2002, ผอู้ านวยการศูนยอ์ ิสลามศึกษา ในดามสั กสั ปี 1992-ปัจจจุบนั , ศาสตราจารยด์ า้ นการศึกษาระดบั สูง, วทิยาลยัอูซูลเอด-ดินปี1999-ปัจจุบนั,สมาชิกรัฐสภาซีเรียปี2003-2012 


เคิร์ก โอ แฮนสัน 

ผูอ้ านวยการบริหารศูนย์จริยธรรมศาสตร์ประยุกต์มาร์กคูลา แห่งมหาวิทยาลัยซานตา คลารา และ ศาสตราจารยด์า้นจริยธรรมทางสังคมมหาวทิยาลยัจอห์นคอร์ทนีย์เมอร์เรย์เอสเจ 
เกิด ปี 1946, สาเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ, โรงเรียนบริหารธุรกิจบณั ฑิตวิทยาลัยสแตนฟอร์ด นกั วิชาการวิจยั แห่งโรงเรียนบริหารธุรกิจฮาร์วาร์ด และโรงเรียนฮาร์วาร์ด ดิวินิต้ี, ก่อนหน้าน้ีสอนดา้ น จริยธรรมที่ โรงเรียนบริหารธุรกิจบณั ฑิตวิทยาลยั สแตนฟอร์ดเป็นเวลา 23 ปี ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ หลกั สูตร สแตนฟอร์ด สโลน ปัจจุบนั เป็นผูบ้ รรยายกิตติมศกั ด์ิอาวุโส, ประธาน ศูนยจ์ ริยธรรมธุรกิจนา นานาชาติ ใน ปักกิ่ง 


โกลามาลี โคชรู 

ที่ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดี คาตานิ เร่ือง การเสวนาระหว่างอารยธรรม”, บรรณาธิการอาวุโส สารานุกรมอิสลามร่วมสมยั 
มหาวิทยาลัยเตหะหร่าน, อิหร่าน และ นิว สกูล ฟอร์ โซเชียล รีเสิร์จ, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา, เอกอคั รราชทูตอิหร่านประจาสหประชาชาติ ปี 1989-95, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวิจยั และ การศึกษา, เอกอคั รราชทูตประจาออสเตรเลีย ปี 1999-2002, รัฐมนตรีช่วยวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ดา้ นกฎหมายและกิจการระหวา่ งประเทศ, ไออาร์, อิหร่าน ปี 2002-2005 


มโนเมตตานันโทเลาหวณชิ (อดีตพระเมตตานันโทภิกข)ุ 

ผบู้รรยาย,วทิยาลยัแพทยศ์าสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และศูนยอ์ินเดียศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เกิดปี1956,สาเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์บณั ฑิต(แพทยศ์าสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,ปริญญาตรี, ปริญญาโท(ภารตวิทยา)มหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ด, ปริญญาโทสาขาเทววิทยา(จริยธรรมศาสนาพุทธ ประยุกต)์ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด,ปริญญาเอก(ไทยศึกษาดา้นสมาธิเพื่อการเยียวยา)มหาวิทยาลยัฮัมบูร์ก, บวชเป็นพระภิกษุปี1982และลาสิกขาบทปี2007, ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิทยาลยัแพทย์ ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์, มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์, สมาชิกคณะอนุกรรมการจริยธรรม, ศีลธรรมและ ความดีงาม,แห่งวฒุ ิสภาประเทศไทย 


อ บั ด ุ ล ม คั ต ิ 

เลขาธิการคณะกรรมการกลาง(แห่งชาติ)มฮู มั มาดิยาห์ ซ่ึงเป็ นขบวนการอิสลามสมยั ใหม่ ในอินโดนีเซีย และ ผบู้ รรยายอาวโุ ส สถาบนั อิสลามศึกษาแห่งรัฐ (ไอเอไอเอน็ ) วาลิซองโก, เสอมารัง, อินโดนีเซีย 
เกิดปี 1968 สาเร็จการศึกษาเกียรตินิยมจากสถาบนั อิสลามศึกษาแห่งรัฐวาลิซองโก ปี 1992, ปริญญาโทดา้ น การศึกษา มหาวิทยาลยั ฟลินเดอร์ส แห่งออสเตรเลียใต้ ปี 1997, ปริญญาเอก มหาวิทยาลยั แห่งรัฐอิสลาม, จาการ์ตา ปี 2008, มหาวิทยาลยั เบอร์มิงแฮม (ว่าดว้ ยการปกครองและกฎหมายชาริอะห์) ปี 2005, รอง เลขาธิการคณะกรรมการปัญญาชนมุสลิมแห่งชาติอินโดนีเซียปี2005-2010, ที่ปรึกษาบริติชเคาน์ซิลปี 2005-ปัจจุบนั , หัวหน้าคณะกรรมการโรงเรียน/การรับรองคุณภาพมทั ราส, กระทรวงการศึกษาและ วฒั นธรรมแห่งชาติ2012-ปัจจุบนั 


ผ้ปู กครองสังฆมณฑลนครนิโฟน 

ผแู้ ทนแห่งพระอคั รสังฆบิดรแห่งแอนติอ็อกในมอสโคว์ 
เกิดปี1941ในเมืองซาห์เล, เลบานอนสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัเฮกาไซยนั (เบรุต)และบวชโดย ผปู้ กครองสังฆมณฑลนคร เฮลิโอโปลิส นิโฟน ซาบา ปี 1959, สาเร็จการศึกษาดา้ นเทววิทยาจากสถาบนั เทว วทิยามอสโคว,์ไดร้ับการแต่งตงัเป็นเลขาธิการผปู้กครองสังฆมณฑลแห่งซาห์เลและเฮลิโอโปลิสปี1964, ยา้ ยกลบั ไปท่ีมอสโควใ์ นตาแหน่งเจา้ อาวาส ปี 1977 ไดร้ ับเลือกเป็ นบิชอปแห่งฟิ ลิโปโปลิส ปี 2009, เลื่อน ตาแหน่งเป็นอาร์คบิชอปแห่งพระอคั รสังฆบิดรแห่งแอนติออ็ ก(สมยั ยงั อยู่ภายใตร้ ะบอบโซเวียต, ผแู้ ทน แห่งพระอคั รสังฆบิดรแห่งแอนติอ็อกในมอสโคว์ซ่ึงเป็นที่เดียวในมอสโควท์ ี่ชาวรัสเซียทาพิธีศีลจุ่มและ สมรสโดยไม่ตอ้ งจดทะเบียนหนงั สือเดินทาง) 


โคชิน โอตานิ 

มอนชู (หวั หนา้ พระ) แห่งโจโด ชินชู ฮองวานจิ-ฮา (ญี่ป่ ุน) 
เกิดปี 1941 สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาปรัชญาอินเดียและศาสนาพุทธศึกษา มหาวิทยาลยั โตเกียว ปี 1968, ปริญญาโท ดา้ นศาสนาพุทธลทั ธิชิน, มหาวิทยาลยั ชินโกกุ ปี 1971, ปริญญาโท สาขาปรัชญาอินเดีย และศาสนาพุทธศึกษา, มหาวิทยาลยั โตเกียว ปี 1974, บวชเป็ นพระ ปี 1960, ดารงตาแหน่ง ชิมมอน แห่งโจ โด ชินชู ฮองวานจิ-ฮา ปี 1970, ดารงตาแหน่ง มอนชู องคท์ ี่ 24 แห่งโจโด ชินชู ฮองวานจิ-ฮา ปี 1977, ดารง ตาแหน่งประธานสหพนั ธ์ศาสนาพุทธแห่งญี่ป่ ุน ในปี 1978-80 และ ปี 2002-04 


เจเรมี โรเซน 

แรบไบ, นกั การศึกษา, นกั เขียนและนกั วิชาการ, แรบไบแห่งชุมชนชาวยิวเช้ือสายเปอร์เซียแห่งแมนฮตั ตนั และ ไดร้ ับทุนสาหรับอาจารยเ์ พื่อไปทาการสอนในสาขาที่กาหนด ที่ เจซีซี แมนฮตั ตนั 
เกิดปี 1942 สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี(เกียรตินิยม)สาขาปรัชญา, มหาวิทยาลยั เคมบริดจ์ ปี 1965, ปริญญา โทมหาวิทยาลยั เคมบริดจ์ปี 1969, ปริญญาเอกมหาวิทยาลยั เบนกูเรียนปี 1984บวชเป็นพระปี 1968, ด า ร ง ต า แ ห น ่ ง แ ร บ ไ บ ก ล ุ ่ ม ช า ว ย วิ ก ิ ฟ ฟ ์ น อ ค แ อ น ด น์ ิ ว แ ล น ด ์ ก ล า ส โ ก ว ์ ป ี 1 9 6 8 - 7 1 , อ า จ า ร ย ใ์ ห ญ ่ ว ิ ท ย า ล ยั ค า ร ์ เมล,ออ็กซ์ฟอร์ดไชร์,ปี1971-84,ผบู้รรยายรับเชิญมหาวทิยาลยัเบนกูเรียนและศูนยบ์ณัฑิตศึกษาดบัเบิล ยเู จเอส เมืองอารัด อิสราเอล ปี 1984, แรบไบโบสถ์ยิวในลอนดอนตะวนั ตก ปี 1985-1991, ศาสตราจารย์ อาวโุสดา้นศาสนาเปรียบเทียบเอฟวีจี,เมืองแอนทเวริ์ปเบลเยยีมปี1991-ปัจจุบนั 


อามิน ไซคาล 

ศาสตราจารยด์ า้ นรัฐศาสตร์, ผอู้ านวยการศูนยอ์ าหรับและอิสลามศึกษา (ตะวนั ออกกลางและเอเชียกลาง) และนกั วจิ ยั ดา้ นนโยบายสาธารณะ มหาวทิ ยาลยั แห่งชาติออสเตรเลีย 
เกิด ปี 1944 นกั วิจยั รับเชิญมหาวิทยาลยั ปรินซ์ตนั , มหาวิทยาลยั เคมบริดจ์ และสถาบันการศึกษาดา้ นการ พฒันา,มหาวทิยาลยัซสัเซ็ก,นกัวจิยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศมลูนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร์ปี1983-1988, ไ ด ร้ ั บ เ ล ื อ ก เ ป ็ น น กั ว จิ ยั แ ห ่ ง ส ถ า บ นั ส ั ง ค ม ศ า ส ต ร ์ ใ น อ อ ส เ ต ร เ ล ี ย ( เ อ เ อ ส เ อ ส เ อ ) ป ี 2 0 1 3 


สตีเฟน ชเลนซอก 

เลขาธิการใหญ่มูลนิธิจริยธรรมสากล,ผอู้านวยการบริหารสถาบนัจริยธรรมสากล,มหาวทิยาลยัทูบิงเงน 
เกิดปี 1958, สาเร็จการศึกษาดา้ นเทววิทยา, ปี 2006, ทางานร่วมกนั อยา่ งใกลช้ ิดกบั ศาสตราจารยฮ์ นั ส์ คุง นาน 30 ปี และเป็นหน่ึงในสมาชิกนกั วิชาการของเขา, ที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อการพฒั นาหลกั สูตรการ เรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต, “จริยธรรมสากลเดี๋ยวน้ีเลย!” (A Global Ethic now!) 


ระวี แชงการ์ 

ผ กู ้ ่ อ ต งั ม ู ล น ิ ธ ิ ศ ิ ล ป ะ ข อ ง ก า ร ใ ช ้ ช ี ว ิ ต ( เ ป ็ น เ อ ็ น จ ี โ อ ด า้ น ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ม น ุ ษ ย ธ ร ร ม โ ด ย ม ี ส ถ า น ะ พ ิ เ ศ ษ อ ย ่ ู ใ น องคก์ ร อีซีโอสโอซี แห่งสหประชาชาติ) และสมาคมค่านิยมมนุษยน์ านาชาติ 
เกิดปี1956ศึกษากบั แอนดิตสุดาการ์จตุรเวทิ,หน่ึงในผใู้กลช้ิดของมหาตมะคานธี,เป็นนกัวิชาการดา้น ว ร ร ณ ค ด ี พ ร ะ เ ว ท , ป ร ิ ญ ญ า ต ร ี ด า้ น ว ิ ท ย า ก า ร ส ม ยั ใ ห ม ่ , ก ่ อ ต งั ม ู ล น ิ ธ ิ ศ ิ ล ป ะ ข อ ง ก า ร ใ ช ช้ ี ว ิ ต ป ี 1 9 8 1 , ก ่ อ ต งั สมาคมค่านิยมของมนุษยน์ านาชาติ, มีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพและให้คาปรึกษาในพ้ืนท่ีที่มีความ ขดั แยง้ เช่น ศรีลงั กา, อิรัก, ไอวอรี่โคสต,์ แคเมอรูน, แคชเมียร์ และพิหาร เป็นตน้ 


อารีฟ แซมฮารี 

ผอู้ าวโุ สในขบวนการ นะห์ดาตุล อูลามะ องคก์ รมุสลิมขนาดใหญ่สุดของโลก (อินโดนีเซีย) 
เกิดปี 1972 สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สถาบนั อิสลามศึกษาแห่งรัฐ, สุนนั อมั เปล มาลงั , ปี 1995, ปริญญา โท สถาบนั อิสลามศึกษาอิหม่าม บอนจอล, สาขาแนวคิดอิสลาม, ปาดงั , สุมาตราตะวนั ตก ปี 1998, ปริญญา เอก, วิทยาลยั เอเชียแปซิฟิ ก, มหาวิทยาลยั แห่งชาติออสเตรเลีย (เอเอ็นย)ู , แคนเบอร์รา ปี 2007, ผบู้ รรยาย คณะเทววิทยา, ยไู อเอ็น จาการ์ตา, ผบู้ รรยายบณั ฑิตวิทยาลยั ไอเอไออิน สุนนั อมั เปล สุราบายา ปี 2008- 2011,ผบู้รรยายที่มาฮดัอลั,คณะกรรมการวะกฟันานาชาติแห่งอินโดนีเซียปี2009-ปัจจุบนั 


พอลเอม็ ซูเลห์เนอร์ 

เกิดปี 1939, สาเร็จการศึกษาปริญญาเอก ปี 1961 สาขาเทววิทยา ปี 1965, สังคมวิทยาศาสนาในอินสบรูค, เวียนนา, คอนสแตนซ์ และมึนเช่น, บวชเป็ นพระ ปี 1964 (สังฆมณฑลแห่งเวียนนา), เป็ นผูบ้ รรยาย มหาวิทยาลยั ดา้ นเทววิทยาอภิบาล และสังคมวิทยาอภิบาล ปี 1973, สอนหนงั สือใน บาเมอร์ก, ปาสเซาบอนน์ และ ซลั สบูร์ก ปี 1974-84, คณบดีคณะเทววทิ ยาอภิบาล, ซลั สบูร์ก ปี 1984-98, คณบดี ปี 1998-2008, ที่ปรึกษาทางเทววทิ ยาของประธานสภาคองเกรสของที่ประชุมบิชอปแห่งยโุ รป ปี 1985-2000  
เลขาธิการใหญ่สภาปฏิสัมพนัธ์


 
โทมัส เอส แอกซ์เวริ ์ทธี


ประธานและซีอีโอ มูลนิธิ วอลเตอร์ แอนด์ ดนั แคน กอร์ดอน (แคนาดา) 
เกิดปี 1947, ที่ปรึกษาดา้ นนโยบาย, สานกั นายกรัฐมนตรี ปี 1976-78, หวั หนา้ เลขานุการของนายกรัฐมนตรี แคนาดา ปี 1981-84, ศาสตราจารยแ์ มคเคนซี คิง ดา้ นแคนาดาศึกษา, มหาวิทยาลยั ฮาร์วาร์ด ปี 1985-86, ผบู้รรยายวฒุิคุณดา้นนโยบายสาธารณะ,โรงเรียนการเมืองการปกครองจอห์นเอฟเคนเนด้ีมหาวิทยาลยัฮาร์ วาร์ด ปี 1990-2003, ผอู้ านวยการบริหาร, มูลนิธิฮิสทอริกาแห่งแคนาดา ปี 1999-2005, ประธาน มูลนิธิเอเชีย แปซิฟิ กแห่งแคนาดา ปี 2001-06, ประธานศูนยก์ ารศึกษาประชาธิปไตย, มหาวิทยาลยั ควีนส์ ปี 2003-2010, นกั วิจยั อาวุโส, วิทยาลยั แมสซี มหาวิทยาลยั โตรอนโต ปี 2011-ปัจจุบนั , นกั วิจยั อาวุโสเกียรติคุณ, สถาบนั กิจการโลกมงัค,์มหาวทิยาลยัโตรอนโตปี2010-ปัจจุบนั 
ผ้รู ่วมจัดทาเอกสารฮันส์ คุง 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ,มหาวทิยาลยัทบูิงเงน(สวติเซอร์แลนด)์ 
เกิดปี 1928, ศึกษาดา้ นปรัชญาและเทววิทยาที่ มหาวิทยาลยั เกรกอเรียน (โรม), มหาวิทยาลยั ซอร์บอน และ สถาบนั คาธอลิกแห่งปารีส, ประธานมูลนิธิจริยธรรมสากล (สติฟตุง เวลเทโทส) ปี 1960-96, ศาสตราจารย์ ดา้นเทววทิยาสัมพนัธ์และผอู้านวยการสถาบนัวิจยัสัมพนัธภาพมหาวิทยาลยัทูบิงเงนเป็นศาสตราจารยร์ับ เชิญที่นิวยอร์ก, บาเซิล, ชิคาโก, แอนอาร์เบอร์/มิชิแกน, ฮูสตนั /เท็กซสั ปี 1962-65, เป็นที่ปรึกษาดา้ นเทว วทิ ยา(เปอริตสั )ของสภาวาติกนั ที่สอง แต่งตงั โดยพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 


ทู วายมิ่ง 

ศาสตราจารยเ์ กียรติคุณ ดา้ นขงจ๊ือศึกษา มหาวทิ ยาลยั ฮาร์วาร์ด, ศาสตราจารย์ มหาวทิ ยาลยั ปักกิ่ง 
เกิดปี 1940, ปริญญาตรี มหาวิทยาลยั ตุงห่าย ปี 1961, ปริญญาโท (ปี 1963) และปริญญาเอก (ปี 1968) มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด,สอนหนงัสือท่ีมหาวทิยาลยัปรินซ์ตนั ปี1967-71และมหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนียแห่ง เบิร์กลีย์ปี 1971-81, สอนหนงั สือที่มหาวทิ ยาลยั ปักกิ่ง, มหาวทิ ยาลยั ไตห้ วนั , มหาวิทยาลยั จีนแห่งฮ่องกง และ เอกอล เดส โอต อีทดู ีส ในปารีส, คณาจารยฮ์ าร์วาร์ด ปี 1981, ศาสตราจารยเ์ กียรติคุณจาก เจ่จิง, ซุนยตั เซน,ซูโจว,เรนมิน,มหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศ,สถาบนัสังคมศาสตร์เซี่ยงไฮ้ 

 


บรรณาธิการแถลง 

เราจะทาใหค้ วามยตุ ิธรรมกลายเป็นหวั ขอ้ ที่สูงส่งและมีความยงิใหญ่เช่นจริยธรรมไดอ้ ยา่ งไร?เพราะมนั เป็น ทงั การแสวงหาที่สูงสุด ทว่าขณะเดียวกนั ก็ทาให้เกิดความคบั ขอ้ งใจและบ่อยครังถึงกบั สินหวงั ดว้ ยซาไป มนุษยม์ ีความสามารถในการทาลายทุกสิงทุกอยา่ งท่ีตนเขา้ ไปเกี่ยวขอ้ งไดจ้ นหมดสินแมแ้ ต่โลกใบน้ี แลว้ อย่างน้ี ยงั จะมีความหวงั ของการบรรลุซ่ึงข้อตกลงใดๆ โดยไม่ต้องไปถึงขนั เอกฉันท์ก็ได้ ท่ามกลาง วฒั นธรรมและศาสนาของมนุษยท์ ี่แตกต่างหลากหลายเช่นน้ีอีกหรือ


ความคิดพวกน้ีรบกวนจิตใจผมมาก ก่อนท่ีผมจะเขา้ ร่วมประชุมสภาปฏิสัมพนั ธ์ที่กรุงเวียนนา ปี 2014 แต่ แลว้ ผมก็ตอ้ งประหลาดใจดว้ ยความยินดีท่ีไดเ้ ห็นไมตรีจิตและเจตนารมณ์ที่ดีของผเู้ ขา้ ร่วมประชุมทุกท่าน ซ่ึงพยายามท่ีจะเอาชนะความทา้ ทายต่างๆเร่ืองก็คือเพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ผูเ้ขา้ ร่วมการประชุมเป็นการ ส่วนตวั ผมจึงรับภารกิจในการเป็นบรรณาธิการเอกสารท่ีจะตอ้ งจดั ทาตามมาและเอกสารสาคญั ก่อนหน้า บางส่วน เพอ่ื เป็นการบนั ทึกทงั ในส่วนของการกระทาของเราที่กรุงเวียนนาและการบนั ทึกผลงานช่วงแรกๆ ของสภา และการประชุมเพื่อการดงั กล่าว 


ความตงั ใจของผมเป็นสิงที่ดี แต่ผมเกรงว่าในการพยายามแปลการนาเสนอปากเปล่าออกมาเป็นลายลกั ษณ์ อกั ษรนนั ผมอาจทาออกมาไม่ตรงกบั ความตงั ใจของผนู้ าเสนอ ในทานองเดียวกนั การพยายามสร้างความ กระจ่างแก่ประโยคและยอ่ หนา้ ที่คลุมเครือ และทาให้เอกสารอ่านเขา้ ใจง่ายข้ึนสาหรับผูท้ ี่ไม่ไดฟ้ ังมนั ดว้ ย ตวั เองผมอาจไม่ไดแ้ สดงการนาเสนอในแบบเดียวกบั ท่ีผเู้ขียนน่าจะพอใจก็เป็นได้ 


ดว้ ยขอ้ ขดั ขอ้ งดงั กล่าว ผมขอรับตาหนิและขออภยั อย่างจริงใจต่อความผิดพลาดใดๆ ท่ีเกิดข้ึน สิงสุดทา้ ยที่ ผมตอ้ งการจะทาก็คือทาให้ใครตอ้ งผิดหวงั ผมมีความตงั ใจไม่เพียงแต่ดูแลให้มนัใจว่าข่าวสารหลกั ของผู้ น า เ ส น อ เ ป ็ น ท ่ ี เ ข า้ ใ จ แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส ื ่ อ ถ ึ ง ส า ร ะ ส า ค ญั ข อ ง ส ิ ง ท ี ่ พ ว ก เ ข า ต อ้ ง ก า ร ส ื ่ อ ไ ด ้ ผ ม เ ช ื ่ อ ว ่ า ท ุ ก ค น ม ี ค ว า ม ปรารถนาอยา่ งจริงใจ ดงั คาของนกั บวชชาวยวิ ที่วา่ รักสันติ, จงเจริญรอยตามสันติ, รักมนุษยชาติ และดึง พวกเขาใหเ้ขา้ใกลค้วามจริง” 

ธนัวาคมปี2014 

เจเรมี โรเซน 


THAILAND Ver.