สุนทรพจน์โดยรัฐบุรุษ
วนั ที่ 26 มีนาคม ปี 2014
คากล่าวต้อนรับ
ฯพณฯ ดร. ไฮนซ์ ฟิ สเชอร์ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐออสเตรีย 
 
 

 

เรียนฯพณฯ
ผเู้ขา้ร่วมศาสนเสวนาผทู้ รงเกียรติ 

สหายทุกท่าน! 
 
นบั เป็นเกียรติอยา่ งยงิ่ ที่ไดต้ อ้ นรับทุกท่านท่ีกรุงเวียนนา และผมใคร่ขอขอบคุณต่อท่านประธานการจดั งาน ดร. ฟรานซ์ วรานิทสก้ี สาหรับการเชิญผมใหข้ ้ึนกล่าวในคร้ังน้ี
เป็นเรื่องน่ายนิ ดีอยา่ งยิง่ ท่ีไดต้ อ้ นรับอดีตนายกรัฐมนตรีสหพนั ธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เฮลมุท ชมิดท์ ประธานกิตติมศกั ด์ิสภาปฏิสัมพนั ธ์ และขอขอบคุณต่อการที่เขาได้แนะนาให้จดั การประชุมคร้ังน้ีที่กรุง เวยี นนา เราทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติที่ นายกรัฐมนตรีชมิดท์ เดินทางมาที่กรุงเวยี นนาเพื่อร่วมการประชุมคร้ังน้ี
ผมรู้สึกยนิ ดีท่ีไดต้ อ้ นรับแขกผมู้ ีเกียรติและผเู้ขา้ ร่วมการประชุมเพ่อื การเสวนาคร้ังน้ีทุกท่าน ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีท้งั หลาย!
การส่งเสริมการเสวนาระหว่างวฒั นธรรมและศาสนาต่างๆคือสิ่งสาคญั สูงสุดของออสเตรียมานานหลายปี แลว้
สังคมออสเตรียเป็นสงั คมแบบพหุนิยมท้งั ในดา้ นวฒั นธรรม ศาสนา ประเพณี และภาษา ช่วงเปลี่ยน ผ่านระหว่างศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20 กรุงเวียนนาคือเมืองหลวงของอาณาจกั รที่ประกอบดว้ ย 15 ชาติ ไล่ต้ังแต่อิตาลีตอนเหนือจนถึงยูเครนตะวนั ตก และจากสาธารณรัฐเช็คจนถึงพ้ืนท่ีบางส่วนของ โรมาเนียในปัจจุบนั สมาชิกรัฐสภาออสเตรีย ในปี 1914 คือบุคคลซ่ึงต่อมากลายเป็นผนู้ ารัฐท้งั 4 ซ่ึงภายหลงั รู้จกั กนั ในนาม ดี แกสเปอรีในอิตาลี, มาซาริกในสาธารณรัฐเช็ค, พิลซุดสก้ี ใน โปแลนด์ และ คาร์ล เรน เนอร์ ในออสเตรีย การดารงชีวิตและการทางานร่วมกนั ระหว่างชนชาติและศาสนาต่างๆ คือส่วนหน่ึงใน ชีวติ ประจาวนั ซ่ึงแมจ้ ะไม่ปราศจากความตึงเครียด ทวา่ ก็สามารถดาเนินไปไดต้ ามปกติ
ตวั อยา่ งเช่น ออสเตรีย ในปี 1912 เป็นประเทศแรกท่ีออกกฎหมายรับรองศาสนาอิสลามวา่ เป็นหน่ึง ในศาสนาทางการของเรา นบั วา่ เป็ นมาตรการที่มีความกา้ วหนา้ อยา่ งมาก
ปัจจุบนั 100ปีให้หลงั ประชากรมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากเนื่องจากการโลกาภิวตั น์และการ อพยพ
 
ความตึงเครียดที่เพิ่มข้ึนระหว่างวฒั นธรรมและศาสนาคือลักษณะของโลกในช่วงหลังและเพื่อแก้ไข แนวโน้มดงักล่าวออสเตรียจึงพิจารณาจดั การเสวนาและแลกเปลี่ยนเครื่องมือเพื่อการทลายอุปสรรคและ เสริมสร้างความแขง็ แกร่งของความเป็นพหุนิยมและการอยรู่ ่วมกนั
 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทา้ ทายจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกันแบบขา้ มวฒั นธรรม เราจึง ต อ บ ส น อ ง ด ้ ว ย ก า ร ร ิ เ ร ิ ่ ม ท ้ งั ใ น ร ะ ด ั บ ท ว ิ ภ า ค ี แ ล ะ พ ห ุ ภ า ค ี โ ด ย ม ี เ ป ้ า ห ม า ย ห ล กั เ พ ่ ื อ ก า ร ร ะ บ ุ แ ล ะ เ น ้ น ย ้ า ถ ึ ง ค่านิยมร่วมกนั กล่าวคือค่านิยมเรื่องสันติภาพ ความเคารพ และขนั ติธรรมระหวา่ งกลุ่มต่างๆ นอกเหนือจาก เป้ าหมายอ่ืนๆ เราสามารถอธิบาย พนั ธะสญั ญาดงั กล่าว ดว้ ยการยกตวั อยา่ งประกอบดงั น้ี
 ประการแรกเลย พนั ธมิตรแห่งอารยธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นเอโอซี ได้ริเริ่มความ พยายามที่มีเป้าหมายกวา้งไกลเพ่อื เป็นเวทีสาหรับการแลกเปล่ียนระหวา่งวฒั นธรรมออสเตรียซ่ึงเป็นผใู้ห้ การสนับสนุนต่อยูเอ็นเอโอซีอย่างแข็งขนั ได้จดั การประชุมโลก (Global Forum) คร้ังที่ 5 เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2013 ที่กรุงเวียนนา ภายใต้แนวคิดหลัก “ความเป็นผูน้ าที่มีความรับผิดชอบในความ หลากหลายและในการเสวนา”ซ่ึงเท่ากบั เป็นการยอมรับถึงความสาคญั ของการเป็นผนู้ าที่มีความรับผิดชอบ ในการเป็นหวั หอกของการเผยแพร่กรอบความคิดเรื่องการเสวนาและความหลากหลาย
 ประการท่ีสอง ในฐานะสมาชิกผูก้ ่อต้งั ออสเตรียสนับสนุนศูนยก์ ารเสวนาระหว่างศาสนาและ วฒั นธรรมนานาชาติคิงอบั ดุลลาห์บินอบั ดุลลาซิซ(KAICIID,ศูนยเ์สวนา)ซ่ึงมีสานักงานใหญ่ที่กรุง เวยี นนา ช่วงปลายปี 2012
ผมขออนุญาตกล่าวถึงออสเตรียในปัจจุบนั สักสองสามประการ
 รัฐบาลออสเตรียของเรา มาจากการเลือกต้งั สมาชิกสภา ซ่ึงมีข้ึนเม่ือวนั ที่ 9 กนั ยายน ปี 2013 และ ยงั คงเป็นรัฐบาลผสมระหวา่ งพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย และพรรคประชาธิปไตยคริสเตียน ทวา่ นบั แต่ สมยั ของบรูโน ไครสก้ี เป็นตน้ มา พรรคท้งั สองสูญเสียคะแนนของตนไปเกือบคร่ึงหน่ึง โดยในปี 1975 พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยและพรรคอนุรักษน์ ิยมครองท่ีนงั่ รวมกนั 123 จากท้งั หมด 183 ท่ีนงั่ (หรือคิด เป็น 66.35 เปอร์เซ็นตข์ องคะแนนเสียงท้งั หมด) ในขณะเดียวกนั ก็มีพรรคการเมืองเพียงสามพรรคเท่าน้นั ที่ ไดเ้ขา้ไปเป็นตวัแทนในสภาปัจจุบนัพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยและพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนครอง ท่ีนงั่ ในสภาถึง 52 เปอร์เซ็นต์ และมีพรรคการเมืองอยใู่ นสภาท้งั หมดหกพรรคดว้ ยกนั
 การพยากรณ์การเลือกต้งั ในยโุ รปอีกสองเดือนขา้ งหนา้ บอกเราวา่ พรรคการเมืองท้งั สาม ซ่ึงไดแ้ ก่ พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตยคริสเตียน และพรรคเสรีภาพมีโอกาสไดค้ ะแนนเสียง คลา้ยๆกนั คืออยรู่ะหวา่ง23ถึง25เปอร์เซ็นต์
 ตวั เลขทางเศรษฐกิจของออสเตรียก็ยงั คงมีความโดดเด่น กล่าวคือการพยากรณ์อตั ราการเติบโตในปี 2012 คาดวา่ อยทู่ ี่ประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ และอตั ราการวา่ งงานอยทู่ ่ี 5 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงน่าจะดีที่สุดในสหภาพ ย โุ ร ป
 จากการคาดการณ์เม่ือเร็วๆน้ี คาดว่าอตั ราเงินเฟ้ อของออสเตรียในปี 2014 จะต่ากว่า 2 เปอร์เซ็นต์ (พิสยั ของการคาดการณ์แนวโนม้ ทวั่ ไปในปัจจุบนั คือระหวา่ ง 1.6 และ 1.9 เปอร์เซ็นต)์ ส่วนผลิตภณั ฑ์มวล รวมประชาชาติหรือ จีดีพี เฉล่ียต่อหัวของออสเตรียในปี 2013 คือ 37,007 ยโู ร (เยอรมนีคือ 33,350 ยูโร) อตั ราการเติบโตของการส่งออกประมาณ5เปอร์เซ็นต์เป็นสดั ส่วนรายไดจ้ ากการส่งออกถึง56ยโู รต่อ100 ยโู ร โดยมีการส่งออกไปเยอรมนีมากถึงหน่ึงในสามของการส่งออกท้งั หมด นอกน้นั เป็นการส่งออกไปยงั ประเทศอื่นท่ีไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปท้งั หมดคิดเป็ น 38 เปอร์เซ็นต์ ในจานวนน้ีส่งไปยงั เอเชีย 10 เปอร์เซ็นต์ อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 10 เปอร์เซ็นต์

แ ข ก ผ มู ้ ี เ ก ี ย ร ต ิ ท ุ ก ท ่ า น ผ ม ไ ม ่ ต อ้ ง ก า ร ร บ ก ว น เ ว ล า อ นั ม ี ค ่ า ข อ ง ท ่ า น ม า ก ไ ป ก ว า่ น ้ ี แ ต ่ ผ ม ก ็ อ ย า ก จ ะ ก ล ่ า ว อ ี ก ค ร ้ ั ง ว่าผมเห็นดว้ ยอย่างยิ่งกบั เหตุผลพ้ืนฐานท่ีรองรับการรวมตวั กนั คร้ังน้ี ซ่ึงได้แก่ การมุ่งหน้าสู่การเสวนา ระหว่างวฒั นธรรมและศาสนาน้นั ควรกา้ วไปไกลกว่าวฏั จกั รการเลือกต้งั และการบริหารบุคลากร ความ พยายามท่ีเก่ียวขอ้ งของเราควรถูกมองว่ามีลกั ษณะของความต่อเนื่องและฝังลึกในฐานะที่เป็นสิ่งซ่ึงมี ความสาคญั สูงสุดในการกาหนดนโยบาย หลงั จากน้ันเราจึงจะประสบความสาเร็จในการส่งเสริมให้เกิด ค ว า ม เ ค า ร พ แ ล ะ ค ว า ม เ ข า้ ใ จ ใ น ต วั ผ ู อ้ ื ่ น แ ล ะ เ ร ิ ่ ม ก ้ า ว ส ่ ู ส ั ง ค ม ท ี ่ ม ี ค ว า ม เ ป ็ น พ ห ุ น ิ ย ม แ ล ะ ม ี ก า ร บ ู ร ณ า ก า ร ก นั อยา่ งแทจ้ ริง 

 ขอบคุณสาหรับความสนใจของท่าน และขอตอ้ นรับทุกท่านอีกคร้ัง 


คาสดุดีนายกรัฐมนตรีเฮลมุทชมดิ ท์ 
ฯพณฯ วาเลรี จิสการ์ด เดสแตง 
อดีตประธานาธิบดี ฝร่ังเศส 
ศาลากลาง กรุงเวยี นนา 


เรียนท่านนายกเทศมนตรี และผวู้ า่ การกรุงเวยี นนา
ท่านรัฐมนตรี
สมาชิกไอเอซี
ท่านผนู้ าศาสนาและเทววทิ ยา
พณ ท่าน
ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
 
ผมมีความยนิ ดีท่ีไดม้ าร่วมอยทู่ ี่น้ีในค่าคืนน้ี ในศาลากลางท่ียิง่ ใหญ่ร่วมกบั ท่านท้งั หลาย และผมขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีและผวู้ า่ การกรุงเวยี นนา ไมเคิล ฮาวเพิล สาหรับคาเชิญ
 ในวนั น้ีเราไดอ้ ภิปรายในหวั ขอ้ ที่น่าสนใจเรื่องการใชห้ ลกั จริยธรรมประกอบการตดั สินใจ และการ ท่ีมีศาสตราจารยแ์ ละผเู้ชี่ยวชาญเขา้ ร่วมพูดคุยในประเด็นน้ี ทาให้มนั เป็นการอภิปรายที่มีความสมบูรณ์และ มีประสิทธิผล
ทวา่ ในค่าคืนน้ี ความสนใจของเราอย่ทู ี่บุคคลคนหน่ึง คือ เฮลมุท ชมิดท์ และผมรู้สึกยินดีที่ไดร้ ับเกียรติใน ฐานะผเู้ชี่ยวชาญไดก้ ล่าวแสดงความเคารพยกยอ่ งของเราต่อคุณเพื่อนของผมเฮลมุท
 เพื่อใหป้ ระเด็นการพูดคุยยงั เป็นเรื่องเกี่ยวกบั หลกั จริยธรรม เราจึงนิยามความหมายของการกระทา ที่ชอบดว้ ยหลกั จริยธรรมว่า เป็นการกระทาเพ่ือให้เกิดผลดีท่ีสุด และเกิดผลเสียหายน้อยที่สุด ซ่ึงผมก็จะ พยายามใหค้ าสดุดีเฮลมุทในส่วนที่เก่ียวขอ้ งกบั หลกั การดงั กล่าว
 แน่นอน เขาสมควรไดร้ ับการเคารพจากพวกเราทุกคน เพราะเขาไดแ้ สดงให้เห็นถึงความกลา้ หาญ และความเสมอตน้ เสมอปลายในการกระทาในฐานะผนู้ าแห่งเยอรมนีเสมอมา
เมื่อเฮลมุทชมิดท์เป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีแลว้ ประเทศจึงสามารถฟ้ืนฟูภาพลกั ษณ์ซ่ึงถูกทาลายอยา่ ง หนกั ดว้ ยความเลวร้ายของสงคราม และอาชญากรรมที่มาพร้อมกนั และสามารถกลบั เขา้ ไปอยใู่ นหมู่ชาติที่ ยงิ่ ใหญ่อีกคร้ัง แน่นอนวา่ การกอบกูภ้ าพลกั ษณ์ของเยอรมนีเป็นผลจากการทางานอยา่ งหนกั ซ่ึงเริ่มตน้ ดว้ ย การบริหารจดั การแบบประชาธิปไตยอยา่ งจริงจงั โดยนายกรัฐมนตรี (คอนราด) อเดนาวร์ ซ่ึงเป็นผทู้ ี่มีความ อ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นสิ่งที่ดาเนินการกันอย่างต่อเน่ืองด้วยความพยายามที่กล้าหาญอย่างมากของ ประชาชนชาวเยอรมนั ในแง่ของการวพิ ากษว์ จิ ารณ์ตวั เองอยา่ งลึกซ้ึงแต่เฮลมุทชมิดท์เป็นผนู้ ากระบวนการ จนไดข้ อ้ สรุปการบรรลุผลสาเร็จน้ีเกิดข้ึนไดเ้พราะคุณสมบตั ิของเขาท่ีสามารถระดมความสามารถความ เรียบง่าย และการวินิจฉยั อย่างมีเหตุผล คนเยอรมนั กลบั สู่ภาวะแห่งความสุขภายใตก้ ารนิยามความหมาย ใหม่ของชาติตน

นอกจากน้ีบริบทระหวา่ งประเทศทุกอยา่ งในขณะน้นั ลว้ นเอ้ืออานวยเป็นอยา่ งยงิ่
 ความแตกร้าวคร้ังแรกในระบบโซเวียต เริ่มปรากฏให้เห็นในช่วงวิกฤติการณ์โปแลนด์ ซ่ึงตอน น้นั เบรสเนฟและทีมผบู้ ริหารของเขามวั แต่ลงั เลไม่รู้วา่ ควรจะแสดงท่าทีอยา่ งไร แต่เฮลมุทช่วยตดั ทางเลือก ของการแทรกแซงทางทหารออกไป ขณะเดียวกนั เขาก็ได้วิจารณ์การแทรกแซงของกองกาลงั โซเวียตใน อฟั กานิสถานที่แสนสุ่มเส่ียง และสุดทา้ ยถูกประณามวา่ เป็นการกระทาท่ีเปลืองตวั ในสงครามซ่ึงไม่มีผลดี เลย
 ท่าทีที่เขาเลือก นาไปสู่การเสนอความเห็นใหม่ต่อการแสดงบทบาทของสหรัฐอเมริกา เพราะตอน น้นั เจตคติของผนู้ าอเมริกนั ที่มีต่อเยอรมนียงั คงมองวา่ เป็นวฒั นธรรมของการยึดครอง กล่าวคือพวกเขายงั คง เขา้ มาตดั สินสิ่งที่เยอรมนั ตอ้ งทาเป็นคร้ังคราวแต่เฮลมุทชมิดท์พยายามทาใหป้ ระเทศของเขาหลุดพน้ จาก ขอ้ จากดั ดงั กล่าวดว้ ยความอดทน เขาถูกบีบใหต้ อ้ งทาเช่นน้นั เพราะความไม่เด็ดขาดของรัฐบาลคาร์เตอร์ ซ่ึง ตอนน้นั มีประเดน็ ที่อ่อนไหวเช่นการสร้างระเบิดนิวตรอนหรือการไม่เขา้ ร่วมการแข่งขนั กีฬาโอลิมปิกใน กรุงมอสโคว์ เกิดข้ึน จึงเรียกร้องการสนบั สนุนจากเยอรมนี แต่แลว้ จู่ๆ ก็ยกเลิกวตั ถุประสงคข์ องตนโดยไม่ มีคาอธิบายแต่อยา่ งใด
 พฒั นาการน้ีทาใหเ้ฮลมุทชมิดท์มนั่ ใจวา่ ยุโรปซ่ึงตอนน้นั เป็นยุโรปที่มีสมาชิกเกา้ ประเทศก่อนจะ กลายเป็นสิบประเทศ มีความจาเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้ งกาหนดโครงสร้างทางการเมืองที่เขม้ แขง็ อยา่ งเร่งด่วน
 และในส่วนน้ีความสอดคล้องซ่ึงหมายถึงการปราศจากความขดัแยง้กนั ก็เป็นสิ่งที่นาทางการ กระทาของเขาเสมอมาจริงๆแลว้ เฮลมุทชมิดท์คือชาวยโุรปที่ประจกัษแ์จง้แลว้
 แลว้ มนั จะเป็นอยา่ งอื่นไดอ้ ยา่ งไร?
เราไดพ้ บกนั ตอนช่วงปลายทศวรรษ 60 ในท่ีซ่ึงมีการคาดหมายกนั ไวล้ ่วงหนา้ คือบา้ นของ ฌอง โมเนต์ ซ่ึง เขา้ ร่วมการประชุมพร้อมกบั สมาชิก “คณะกรรมาธิการสหรัฐอเมริกาแห่งยโุ รป” ของเขา
 เม่ือกา้ วสู่สถานที่แห่งน้นั เป็นคร้ังแรก ผมมองเห็นกลุ่มหมอกควนั ขนาดใหญ่ และภายใตห้ มอกควนั น้นั คือเฮลมุทชมิดท์
 ผมจาไดว้ ่าเม่ือเราพบกนั อีกคร้ังในปี 1972 ในฐานะรัฐมนตรีผูเ้ ขา้ ร่วมการประชุมสุดยอดผูน้ า เรา แลกนามบตั รกนั บนโตะ๊ เพื่อที่เราจะไดน้ งั่ ติดกนั และแสดงความเห็นเกี่ยวกบั การนาเสนอที่เกิดข้ึน
 ระหวา่ งเรามกั มีลกั ษณะคลา้ ยกบั การสมรู้ร่วมคิดกนั เสมอ ดว้ ยเหตุที่เรามีวิธีการมองสิ่งต่างๆ และ ความภกั ดีส่วนตวั คลา้ ยกนั เฮลมุทมีความตรงไปตรงมาในการทางานของเขาเสมอ ไม่วา่ จะไปที่ไหน ฝงู ชน จะแสดงความเคารพในตวั เขาเพราะสิ่งที่ผมเรียกวา่ “ความเป็นของจริงแท”้ ของเขา

ยอ้ นหลงั กลบั ไปในปี 1972 ตอนน้นั เขาเพงิ่ รับตาแหน่งต่อจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คาร์ล ชิลเลอร์ ผสู้ นบั สนุน นโยบายการปล่อยใหค้ ่าเงินลอยตวั และเปิดพรมแดนทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของบริษทั เยอรมนั ในการ สร้างความสาเร็จของตน ท้งั น้ีตอ้ งขอบคุณต่อความสามารถที่เหลือเช่ือของเขาในการทางาน และความ เฉลียวฉลาดในทางปฏิบตั ิของเขา เฮลมุท กลายเป็ นหน่ึงในตวั แสดงสาคญั ในการโต้แยง้ ซ่ึงต้องอาศัย สติปัญญาอยา่ งมาก ท่ีดาเนินมาตลอดต้งั แต่ปี 1971 ถึง 1974 ในประเด็นเก่ียวกบั การใชอ้ ตั ราแลกเปลี่ยนคงท่ี ของระบบเบรตตนั วูด้ ส์ และการแสวงหาองคก์ รการเงินระหว่างประเทศแบบใหม่ ผมคิดว่าท่ีเรื่องน้ีเป็น ประเด็นข้ึนมา เพราะเขาคน้ พบความจาเป็ นวา่ ตอ้ งมีการสร้างความเป็ นปึ กแผน่ แก่เงินตราของยโุ รป ซ่ึงถูก ทาใหแ้ตกสลายเพราะการใชอ้ ตัราแลกเปลี่ยนแบบลอยตวั
 เราวางแผนวา่จะทางานร่วมกนั เพ่ือสร้างความเป็นปึกแผน่ ข้ึนใหม่เพราะ“ระบบการโยงสกุลเงิน เขา้ ดว้ ยกนั ” มนั ล่มสลายภายใตแ้ รงกดดนั ของแนวโนม้ ดา้ นพฒั นาการท่ีแตกต่างกนั มากเกินไป เราพยายาม กาหนดข้นั ตอนดาเนินการให้มีความเขม้ แข็งยิ่งข้ึนในท่ีสุดความพยายามของเราก็ทาให้ระบบการเงินของ ยุโรปเกิดข้ึนมาในช่วงปี1978-1979และมีการนาเอาหน่วยเงินของยุโรปหรืออีซียู(Ecu)ซ่ึงเป็นตน้ กาเนิด ของสกุลเงินยโู ร มาใช้

เฮลมุท ชมิดท์ สมควรไดร้ ับการยกยอ่ งมากที่สุด เพราะเขาตอ้ งพยายามโนม้ นา้ วเพื่อนร่วมชาติ ให้เห็นดว้ ย กบั การเอาสกุลเงินมาร์กเยอรมนั ไปเช่ือมโยงกบั สกุลเงินอ่ืนของยุโรปที่มีค่าอ่อนกว่า ซ่ึงตรงกนั ขา้ มกบั ความเห็นของธนาคารกลางแห่งเยอรมนี คุณก็ทราบแลว้ วา่ ในความคิดของคนเยอรมนั เงินมาร์กเยอรมนั คือ สัญลักษณ์แห่งการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นปัจจยั ของความมนั่ คงและความภาคภูมิใจ เฮลมุท ชมิดท์ ตอ้ งทุ่มเทพลงั งานท้งั หมดเพ่ือการจงู ใจ ความสามารถในการส่ือสาร ความปราศจากอคติของ เขา จึงสามารถเอาชนะและไดร้ ับการสนบั สนุนจากชนช้นั ทางเศรษฐกิจของเยอรมนี เพื่อการยอมรับเรื่อง การก่อต้งั ระบบการเงินของยโุ รป
 ผมยงั นึกไม่ออกเลยวา่ จะมีบุคคลอ่ืนใดท่ีสามารถสร้างผลสาเร็จไดถ้ ึงขนาดน้ี นี่คือเหตุผลวา่ ทาไมผู้ ท่ีพยายามหาความดีความชอบจากการทาให้สกุลเงินยโุ รปมีฐานะโดดเด่นข้ึนมา จึงตอ้ งหลีกทางให้ เฮลมุท ชมิดท์
 ตอนท่ีเราต้งั “คณะกรรมาธิการสหภาพการเงินแห่งยุโรป”ซ่ึงไดท้ ารายงานที่เป็นเน้ือหาส่วนหนา้ ของเอกสารการจดั ต้งั เงินสกุลยูโร ในปี 1986 น้นั เขาไดย้ ืนยนั ต่อหนา้ ผนู้ าซ่ึงอยู่ในอานาจขณะน้นั แต่ไม่ ค่อยกระตือรือร้นกบั เร่ืองน้ีมากนกั ใหเ้ ห็นถึงพนั ธะสัญญาของเขาที่มีต่อยโุ รป
 ถึงวนั น้ี ชาวยโุ รปทุกคนควรสานึกถึงความจริงที่วา่ จากวิกฤติการณ์ในปัจจุบนั ถา้ ไม่มีสกุลเงินยโู ร แลว้ เราคงไดร้ ับผลกระทบจากการลดค่าเงินตรา ซ่ึงตอ้ งสร้างความสั่นคลอนแก่ระบบการเงินของเราอยา่ ง รุนแรง เงินยโู รคือเกราะกาบงั เขตเศรษฐกิจแห่งน้ีท้งั หมดไดอ้ ยา่ งดียงิ่
 
ความกา้วหนา้ดา้นอื่นๆที่เกิดข้ึนในยโุรปเกิดจากการเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือไดข้องเราในขณะน้นั เพราะถา้ ปราศจากมนั เราก็คงไม่สามารถสร้างคณะมนตรียุโรปในปี1974และสมาชิกรัฐสภายุโรปก็คงไม่ได้รับ เลือกต้งัโดยตรงจากพลเมืองยโุรปในเดือนพฤษภาคมอยา่งที่เป็นอยใู่นปัจจุบนั นบัแต่เม่ือ35ปีก่อน

แต่แรงผลกั ดนั รุนแรงท่ีสุดของผูข้ บั เคล่ือนการเมืองท่ีสาคญั อย่าง เฮลมุท ชมิดท์ ในความคิดของผม คือ เหตุการณ์ช่วงฤดูใบไมร้ ่วงของเยอรมนี
 ตอนน้นั เฮลมุท ชมิดช์ ตอ้ งรับมือกบั การก่อการร้ายที่เลวทรามต่าชา้ ของพวกลทั ธิสุดโต่งซ่ึงไม่เกรง กลวั แมแ้ ต่ความตาย เมื่อมาร์ติน ชเลเยอร์ นกั ธุรกิจ ผูแ้ ทนสมาคมนายจา้ งและอุตสาหกรรม (อดีตเคยเป็ น สมาชิกหน่วย SS ของนาซี)ถูกลกั พาตวั นนั่ คือการทดสอบความแน่วแน่ของนายกรัฐมนตรี เพราะตอ้ งชงั่ น้าหนักระหว่างชีวิตและความมนั่ คงแห่งชาติ ระหว่างการสูญเสียพลเมืองคนหน่ึงที่เป็นรูปธรรมกับ ผลประโยชน์ของรัฐที่เป็ นนามธรรม
 หลายปีต่อมาเฮลมุทชมิดท์เผยวา่ เรื่องน้ีคือการตดั สินใจเลือกซ่ึงทาไดย้ ากท่ีสุดในชีวิตของเขาและ เราก็ไดแ้ ต่เคารพต่อท่าทีที่กลา้ หาญของเขา
ในหว้ งเวลาน้ีเท่าน้นั ที่ความดีงามจะไดเ้ ผยโฉมหนา้ ของมนั
 ดงั ที่ขงจื๊อไดก้ ล่าวไว้“ผทู้ ี่มีคุณธรรมย่อมมองวา่ การเอาชนะอุปสรรคคือกิจที่ตอ้ งทาเป็นอยา่ งแรก ส่วนความสาเร็จน้นั เป็นเพยี งขอ้ พจิ ารณาภายหลงั ” (Analect, bk, vi., c. xx.)
 นนั่ คือสิ่งที่คุณได้ปฏิบตั ิตามตลอดชีวิตการทางานของคุณ เฮลมุท และนั่นคือสิ่งท่ีทาให้คุณคือ รัฐบุรุษตวัจริงและเป็นเพื่อนที่แสนพิเศษมากๆของผม!
 
 
สุขสันตว์ นั เกิดครับ! 
 

 

การใช้หลักจริยธรรมประกอบการตัดสินใจ
ท่านมัลคอล์ม เฟรเซอร์ ผู้ทรงเกยี รต  
อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลยี และ ประธานร่วมการ ศาสนเสวนา กรุงเวยี นนา 

การประชุมในวาระพิเศษน้ีเพื่อเป็นเกียรติแด่นายกรัฐมนตรีเฮลมุทชมิดท์ในวาระครบรอบวนั เกิดปีที่95 ของเขา และเพือ่ เป็ นเกียรติแด่ผกู้ ่อต้งั สภาปฏิสัมพนั ธ์ โดยเฉพาะอยา่ งยงิ่ อดีตนายกรัฐมนตรี ทาเคโอะ ฟูกุดะ ผซู้ ่ึงวสิ ยั ทศั น์และแรงบนั ดาลใจของเขามีส่วนอยา่ งสาคญั ต่อการก่อต้งั สภาแห่งน้ี เฮลมุท ชมิดท์ ไดเ้ ห็นการ เปล่ียนแปลงหลายอย่างตลอดชีวติ ของเขา สมยั ที่ยงั เป็ นร้อยโทหนุ่ม เขาถูกส่งไปประจาการยงั แนวหนา้ ใน รัสเซียในปี 1941 และสามารถมองเห็นแสงไฟในกรุงมอสโคว์ แต่ตอ้ งขอบคุณที่เขาไม่ไดร้ ่วมรบในเมืองส ตาลินกราด(เป็นท่ีๆกองทพั เยอรมนั พ่ายแพต้ ่อรัสเซียอยา่ งยบั เยินสมยั สงครามโลกครังที่2)เพราะถา้ เป็น เช่นน้นั ยโุ รปอาจตอ้ งสูญเสียรัฐบุรุษผยู้ งิ่ ใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงก็เป็นได้
 นายกรัฐมนตรีชมิดท์ ทุ่มเทเพ่ือการสร้างเอกภาพแก่ยโุ รปอยา่ งไม่หยุดหยอ่ น เพื่อใหแ้ น่ใจวา่ ความ เป็นปรปักษแ์ ต่เก่าก่อนไดย้ ตุ ิลงแลว้ อยา่ งแทจ้ ริงโดยเฉพาะอยา่ งยิง่ เขาไดร้ ่วมงานใกลช้ ิดกบั ประธานาธิบดี จิสการ์ด เดสแตง ผซู้ ่ึงผมรู้สึกยินดีท่ีเขาเขา้ ร่วมในวาระพิเศษน้ีเช่นกนั สิ่งท่ีบุคคลผยู้ งิ่ ใหญ่ท้งั สองไดท้ าไว้ ถือเป็นบทเรียนและแบบอยา่งไม่เพียงแต่สภาแห่งน้ีเท่าน้นั แต่รวมถึงโลกท้งัมวลดว้ยฝรั่งเศสและเยอรมนี น้นั ติดอยใู่ นความเป็นศตั รูที่ยากจะเยียวยามายาวนานท้งั สองน่าจะเป็นบุคคลที่มีความสาคญั มากที่สุดใน การทุ่มเทเพื่อใหม้ นั่ ใจวา่ ไดม้ ีการสร้างความสัมพนั ธ์ที่แตกต่างข้ึนแลว้ เป็นความสัมพนั ธ์แห่งความร่วมแรง ร่วมใจและความร่วมมือ ผมโชคดีท่ีวาระในการดารงตาแหน่งของท้งั สองตรงกนั กบั ของผมพอดี
 ผมขอตอ้ นรับสมาชิกสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผนู้ าศาสนาทุกท่าน ผซู้ ่ึงผมหวงั วา่ จะมีส่วนร่วม อยา่ งแขง็ ขนั ในการประชุมน้ี หลายท่านไดร้ ่วมสนบั สนุน ในการจดั เตรียมเอกสารประกอบการอภิปรายของ เรา ขอขอบคุณสาหรับความช่วยเหลือดงั กล่าว ขอตอ้ นรับแขกพเิ ศษของเราดว้ ยเช่นกนั
สภาปฏิสัมพนั ธ์ ก่อต้งั เมื่อปี 1983 หลงั กองทพั สหภาพโซเวียตบุกรุกอฟั กานิสถานไม่นาน จุดประสงคเ์ พื่อ การพจิ ารณาประเด็นปัญหาในระยะยาว ปัญหาเร่ืองการเติบโตอยา่ งรวดเร็วของประชากร ความทา้ ทายท่ีเกิด จากแนวปฏิบตั ิ ซ่ึงมีส่วนต่อความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เราจะสร้างโลกที่มีสันติภาพและความ เจริญรุ่งเรืองกนั อย่างไร? จะกาจดั อาวุธนิวเคลียร์อย่างไร? เราจะพิจารณาประเด็นปัญหาในระยะยาว ซ่ึง รัฐบาลมกั ผลกั ไสเสมออยา่ งไร? ประเด็นเหล่าน้ีคือสิ่งท่ีนายกรัฐมนตรีทาเคโอะ ฟูกุดะ ให้ความสนใจเป็น พิเศษ
 นายกรัฐมนตรีชมิดท์ และ นายกรัฐมนตรีทาเคโอะ ฟูกุดะ พยายามที่จะระบุและทาความเขา้ ใจ เกี่ยวกบั หลกั จริยธรรมร่วมกนั ซ่ึงเป็นแก่นสารของศาสนาสาคญั ท้งั หลายมากข้ึนการจดั งานศาสนเสวนา คร้ังแรกมีข้ึนในปี 1987หรือ10ปีก่อนร่างปฏิญญาวา่ ดว้ ยความรับผดิ ชอบของมนุษย์ซ่ึงน่าจะเป็นการนิยาม หลกั จริยธรรมร่วมกนั ที่ยอมรับโดยศาสนาสาคญั เป็นคร้ังแรก
มีเหตุผลหลายประการที่ทาให้ประเด็นในระยะยาวเหล่าน้ีมีความสาคญั กว่าแต่ก่อนหน่ึงในน้ันคือการ เติบโตอยา่ งรวดเร็วของประชากรโลก ในสมยั สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ประชากรโลกคือ 1.7 พนั ลา้ นคน คร้ันถึง ตอนสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 คือ 2.3 พนั ลา้ นคน ปัจจุบนั ยอดพุ่งถึง 7.2 พนั ลา้ นคน และยงั คงเพิ่มข้ึนใน อตั ราท่ีรวดเร็ว ซ่ึงเป็ นการสร้างแรงกดดนั ต่อทรัพยากร และทาใหก้ ารใชท้ รัพยากรของโลกอยา่ งชาญฉลาด และการใหค้ วามสนใจต่อประเด็นทางสิ่งแวดลอ้ มอยา่ งเหมาะสมเป็นเรื่องเร่งด่วนมากข้ึน
 เร่ืองน้ีไมใ่ ช่ปัจจยั เพยี งอยา่ งเดียวที่ทาใหป้ ระเด็นในระยะยาวเป็นเร่ืองเร่งด่วนยิง่ ข้ึน ในช่วงสงคราม เยน็ โลกมีเสถียรภาพมากข้ึน สมยั น้ันอนั ตรายจากความขดั แยง้ แบบที่มีการใช้อาวุธรุนแรงมีอยู่นอ้ ยกว่า ปัจจุบนั ความจริงที่วา่มีมหาอานาจสองประเทศทาให้เกิดเป็นการถ่วงดุลอานาจท่ีหมิ่นเหม่ต่างฝ่ายต่างก็รู้ ว า่ จ ะ ผ ล กั ด นั อ ี ก ฝ ่ า ย ห น ่ ึ ง ห น กั เ ก ิ น ไ ป ไ ม ่ ไ ด ้ แ ล ะ ไ ม ่ ม ี ฝ ่ า ย ใ ด ต อ้ ง ก า ร ใ ห เ ้ ก ิ ด ส ง ค ร า ม น ิ ว เ ค ล ี ย ร ์ แ ม ว้ า่ ม ี โ อ ก า ส ท ี ่ จะเกิดข้ึนหลายคร้ัง ดุลแห่งอานาจที่วา่ น้ีสิ้นสุดลงในปี 1991 เมื่อสหภาพโซเวยี ตล่มสลาย
 นบั แต่น้นั มา มีประเทศที่ครอบครองอาวธุ นิวเคลียร์มากข้ึน โดยปัจจุบนั มีอยเู่ กา้ ประเทศดว้ ยกนั แม้ จะมีสนธิสัญญาห้ามการเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ก็ตาม ภยั อนั ตรายของอาวธุ นิวเคลียร์ตกอยู่ในการควบคุม ของพวกผกู้ ่อการร้ายกลายเป็นเร่ืองจริง ความเป็นไปไดข้ องการเกิดสงครามนิวเคลียร์ในภูมิภาคไม่ใช่การ คาดคะเนที่ไร้สาระอีกต่อไป ยงั มีคนจานวนมากซ่ึงยงั ไม่เขา้ ใจว่าความขดั แยง้ ในภูมิภาคจะสามารถส่งผล เสียหายต่อภูมิอากาศ ต่อสิ่งแวดลอ้ มและความมนั่ คงในอนาคตของโลกอยา่ งรุนแรง โดยมีประชากรหลาย พนั ลา้ นเสี่ยงต่อภาวะทุพภิกขภยั
สงครามอ่าวคร้ังแรกเกิดข้ึนในปี 1990 หลงั สงคราม ประธานาธิบดีจอร์จ ดบั เบิลยู บุช ไดท้ าสิ่งซ่ึงผมถือว่า เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ท่ียิ่งใหญ่ต่อรัฐสภา เมื่อวนั ท่ี 6 มีนาคม ปี 1991 โดยเขากล่าวว่า “เพ่ือช่วยเหลือ ประเทศเลก็ ๆ (คูเวต)แห่งน้ี ชาติต่างๆ จากอเมริกาเหนือและยโุ รป จากเอเชียและอเมริกาใต้ จากแอฟริกาและ โลกอาหรับ จึงมาร่วมมือกนั เพ่ือต่อตา้ นการรุกราน บดั น้ีพนั ธมิตรท่ีเกิดข้ึนไดย้ ากนกั ของเราตอ้ งปฏิบตั ิการ เพอ่ื จุดประสงคร์ ่วมกนั แลว้ นนั่ คือการสร้างอนาคตซ่ึงไม่มีวนั ที่จะถูกจบั เป็นตวั ประกนั โดยธรรมชาติที่เป็น ดา้นมืดของมนุษยอ์ีกต่อไป”นี่คือคาพดูท่ีเราอยากไดย้นิจากสหรัฐอเมริกา
 ประธานาธิบดีบุชพดูถึงโลกใหม่เป็นระเบียบโลกใหม่โดยไดอ้า้งคาพดูของวินสตนั เชอร์ชิลที่วา่ “หลกั การของความยตุ ิธรรมและความเป็ นธรรม จะช่วยปกป้ อง ผอู้ ่อนแอ จาก ผแู้ ขง็ แรงกวา่ ...”
 นบั เป็ นช่วงเวลาที่ชวนใหเ้ กิดการมองโลกในแง่ดี เพราะการแข่งขนั สาคญั ระหวา่ งดา้ นมืดของลทั ธิ คอมมิวนิสต์และโลกเสรีสิ้นสุดลง ไม่มีศตั รูของเสรีภาพปรากฏให้เห็นชดั เจน ชาติต่างๆ สามารถทางาน ร่วมกนั เพอื่ ส่งเสริมมนุษยธรรมและความดีงามใหเ้ กิดข้ึนทวั่ โลก
สงครามอ่าวคร้ังท่ีสอง (ในชวั่ ชีวติ ของผม) น่ีเองที่ทาใหช้ ่วงเวลาของการมองโลกในแง่ดีแผข่ ยายปกคลุมไป ท วั ่ โ ล ก ห ล งั
สงครามโลกคร้ังที่สอง หลงั จากที่อารยธรรมเกือบจะทาลายตวั เองให้ยอ่ ยยบั ลง ผนู้ าโลก ผชู้ นะ ผแู้ พ้ จึงรู้วา่ ตนตอ้ งทาอะไรใหม้ นั ดีกวา่ เดิม มนั คือช่วงเวลาของการปลดปล่อยเป็ นอิสระ อุดมการณ์ของสหประชาชาติ และจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพและความทดั เทียมกนั แพร่กระจายไปทวั่ โลก ชาติต่างๆ จะลงมือทางานเพ่ือ สร้างสิ่งท่ีดีกวา่ แก่มนุษยชาติ แต่น่าเสียดายท่ีความรู้สึกในแง่ดีน้ีหมดสิ้นลงอยา่ งรวดเร็ว
 เพราะสงครามเย็นดารงอยู่เป็นเวลานานกว่า 40 ปี กฎเกณฑ์ด้งั เดิมของการเมืองเพื่อการช่วงชิง อานาจครอบงาความสัมพนั ธ์ระหว่างชาติต่างๆเกิดการแข่งขนั ที่เป็นอนั ตรายไปทวั่ โอกาสของการสร้าง โลกที่มีความร่วมมือกนั ในหมู่มหาอานาจสูญสิ้นลง
หลงั การล่มสลายของสหภาพโซเวียต ช่วงเวลาของการมองโลกในแง่ดีผ่านเลยไปในเวลาไม่นาน เมื่อ กฎเกณฑเ์ดิมๆที่ถูกควบคุมดว้ยความหวาดระแวงและความหวาดกลวัซ่ึงครอบงาความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐ และมีอนั ตรายใหม่ๆเกิดข้ึน เช่น สงครามกบั ลทั ธิก่อการร้าย ซ่ึงมกั มีการนาช่ือไปใช้กนั อย่างผิดๆ เพราะ พวกคลงั่ ศาสนาชอบตีความกนั ง่ายๆ วา่ มนั คือสงครามต่อตา้ นศาสนาอิสลาม
  
 เม่ือความไวว้ างใจระหวา่ งรัฐต่างๆ ถูกทาลาย เราจึงควรพยายามและทาความเขา้ ใจวา่ เหตุใดจึงเป็ น เช่นน้ัน เราควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ในเชิงวตั ถุวิสัยและโดยสุจริตใจ ตวั อย่างเช่น นาโตไ้ ด้บรรลุซ่ึง จุดประสงคข์ ององคก์ รแลว้ เพราะเสรีภาพของยุโรปตะวนั ตกไดร้ ับการรักษาไว้สงครามมีชยั โดยไม่มีการ ลนั่ กระสุนแมแ้ ต่นดั เดียว เสรีภาพเกิดข้ึนแลว้ เช่นเดียวกบั ในประเทศท่ีเคยถูกครอบงาโดยสหภาพโซเวียต ถึงเวลาของการแสดงความโอบออ้ มอารีเป็นช่วงเวลาสาหรับการมีสายตายาวไกลทว่าเป็นอตั ประโยชน์ (ประโยชน์ส่วนตน)ที่คบั แคบแพร่หลายไปทวั่
 นาโต้แผ่ขยายไปจนถึงพรมแดนของรัสเซีย แมป้ ระธานาธิบดีกอร์บาชอฟ มัน่ ใจว่าเขาได้ทา ข้อตกลงแล้วว่า นาโต้จะไม่กรีฑาทัพสู่ตะวนั ออก แต่รัสเซียย่อมถือว่าน่ีคือการกระทาที่ไม่เป็นมิตร เน่ืองจากอาณาจกั รของรัสเซียเพิ่งแตกสลาย อีกท้งั ยงั มีวิธีอ่ืนที่สามารถรักษาความมนั่ คงและรับประกนั เสรีภาพของประเทศในยโุ รปตะวนั ออกแต่นาโตก้ ลบั ไม่ไดม้ องเช่นน้นั เรื่องน้ีน่าจะเป็นความผดิ พลาดคร้ัง สาคญั และเป็นความหายนะมากท่ีสุด เพราะในทศั นะของหลายฝ่าย มองว่ามนั เป็นและยงั คงมีส่วนอย่าง สาคญั ต่อปัญหาในยเูครนและไครเมียในปัจจุบนั
ดงั น้นั จึงควรมีการดาเนินนโยบายเพอ่ื ทาใหร้ ัสเซียเชื่อวา่ ชาติอ่ืนตอ้ งการใหร้ ัสเซียเป็นหุน้ ส่วนแห่ง ความร่วมมือในโลกใหม่อยา่ งแทจ้ ริง เป็นโลกที่มีพ้ืนที่สาหรับรัสเซียไดแ้ สดงความคิดเห็นและไดร้ ับการ พจิ ารณาดว้ ยแต่ความเคลื่อนไหวแค่คร้ังเดียวของนาโต้ทาลายโอกาสความเป็นไปไดท้ ี่วา่ น้ีทนั ทีการพฒั นา ระบบอาวธุ ใหม่ๆ ในยโุ รปตะวนั ออกรังแต่จะทาใหค้ วามกงั วลของรัสเซียรุนแรงยงิ่ ข้ึน
 เหตุใดหลกั การที่ป่ าวประกาศโดยประธานาธิบดีบุชเม่ือปี 1991 จึงถูกผลกั ไสอย่างง่ายดายและ รวดเร็วเช่นน้นั ? ความหวงั อนั ยิ่งใหญ่ท่ีหลายคนเคยมีหลงั สงครามอ่าวคร้ังน้นั กลายเป็นความลม้ เหลวได้ อยา่ งไร? ดว้ ยเหตุน้ี นบั แต่น้นั มาเราจึงพบวา่ เราอยทู่ ่ามกลางโลกที่อนั ตรายและไม่ปลอดภยั มากข้ึน

จริงๆแล้ว แนวคิดเรื่อง ลัทธิความเช่ือว่าคนอเมริกันมีความพิเศษเหนือชนชาติอื่น (American exceptionalism มีรากฐานมาจากสองแนวคิดคือ อเมริกาเป็นประเทศท่ีแตกต่างจากประเทศอื่นๆ กบั อเมริกา เป็นประเทศท่ีพิเศษกว่าประเทศอื่นๆ) ปรากฏให้เห็นต้งั แต่การก่อต้งั สหรัฐอเมริกา แต่เพิ่งมาในระยะหลงั นบั แต่อเมริกากลายเป็นชาติทรงอานาจมากท่ีสุด ท่ีความเช่ือในลทั ธิดงั กล่าว เริ่มมีอิทธิพลและเป็นปัจจยั สาคญั ในกิจการโลก 
 มอร์ตนั อับราโมวิตซ์ ทูตสหรัฐฯ ประจาตุรกีและประเทศไทย และเป็ นหน่ึงในผูก้ ่อต้ังกลุ่ม วิกฤติการณ์ระหวา่ งประเทศ เขียนไวใ้ นวารสาร ผลประโยชน์ของชาติ (The National Interest) เมื่อปี 2012 ว่า“ลทั ธิความเช่ือว่าคนอเมริกนั มีความพิเศษเหนือชนชาติอ่ืนสร้างความหายนะแก่นโยบายต่างประเทศ ของสหรัฐฯอยา่ งไร?” ตอนหน่ึง อบั ราโมวติ ซ์ เขียนวา่ “ความศรัทธาในความดีงามที่เป็นเอกลกั ษณ์ของเราน้ี ทาให้เราเช่ือว่าเราไม่เพียงแต่มีความสามารถเท่าน้นั แต่ยงัมีความเป็นอิสระโดยธรรมชาติที่จะกระทาการ ใดๆ อยา่ งท่ีประเทศอื่นใดไม่มี...เหตุผลของเรายอ่ มมีความถูกตอ้ งเสมอ โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งเมื่อเราใชก้ าลงั ถา้ จาเป็ นแมแ้ ต่กฎหมายของเราเองก็สามารถยกเลิกได.้ ..” และอื่นๆ นบั เป็ นขอ้ เขียนเก่ียวกบั กิจการของ อเมริกนั ท่ีมีความซ่ือสัตยแ์ ละเปิดเผยควรค่าแก่การอ่านอยา่ งยงิ่
 แมแ้ ต่ประธานาธิบดีโอบามา ยงั ยืนยนั ถึงความเชื่อใน ลทั ธิความเชื่อว่าคนอเมริกนั มีความพิเศษ เหนือชนชาติอ่ืน ดงั ที่เขาไดก้ ล่าวไวต้ อนหน่ึงว่า “...เม่ือใดท่ี...เราสามารถหยดุ ย้งั การคร่าชีวติ ลูกหลานของ เราดว้ ยอากาศเป็นพษิ และทาใหล้ ูกหลานของเรามีความปลอดภยั ยงิ่ ข้ึนในระยะยาว ผมเชื่อวา่ เราควรกระทา เช่นน้นั ” “นนั่ คือสิ่งท่ีทาให้อเมริกาแตกต่าง นนั่ คือสิ่งท่ีทาให้เราพิเศษกวา่ ” จริงๆแลว้ อเมริกาเป็นประเทศ เดียวที่ไม่ตอ้ งการใหเ้ดก็ ๆสูดดมอากาศเป็นพิษอยา่ งน้นั หรือ?
 อเมริกามีอานาจมากกวา่ เราท้งั หลาย แต่การอา้ งถึงความดีงามท่ีเป็นเอกลกั ษณ์ไม่เหมือนใคร ไม่ได้ มีส่วนช่วยให้เกิดสันติภาพแต่อย่างใด เร่ืองน้ีประธานาธิบดีวลาดีเมียร์ ปูติน กล่าวไวอ้ ย่างถูกตอ้ งในการ เขียนบทความแสดงความเห็นตรงขา้ มกบั บรรณาธิการของหนงั สือพิมพน์ ิวยอร์กไทมส์ “การส่งเสริมให้คน คิดวา่ ตวั เองมีความพิเศษเหนือกวา่ ผอู้ ่ืนเป็ นความคิดท่ีอนั ตรายมาก” ที่วา่ เป็ นอนั ตรายเพราะ มนั ทาให้ชาติๆ หน่ึงมีสานึกเร่ืองความถูกตอ้ งในแบบหน่ึง เป็นสานึกของความเชื่อมนั่ ในทศั นะของตน และขณะเดียวกนั เป็นการปิดตาชาติดงั กล่าวจากความสามารถในการทาความเขา้ ใจทศั นคติของคนอ่ืนไม่มีอะไรท่ีนาไปสู่การ ทางานเพอ่ื สนั ติภาพแต่อยา่ งใด
 การไร้ความสามารถในการมองเห็นวา่ สิ่งท่ีบุคคลอื่นหรือประเทศอ่ืนสามารถยอมรับได้มกั ทาให้ การบรรลุขอ้ ตกลงและสันติภาพทาไดย้ ากยงิ่
 ในการริเริ่มทางการทตู ใดๆก็ตามการทาความเขา้ ใจขอ้ คิดเห็นของท้งั สองฝ่ายท่ีอยใู่ นความสัมพนั ธ์ เดียวกนั มีความสาคญั มาก เพ่ือให้สามารถวนิ ิจฉยั ดว้ ยความสงบวา่ สิ่งใดที่มีเหตุผลและสิ่งใดไม่มี ถา้ จะตอ้ ง มีการประนีประนอมกนั ก็ตอ้ งไม่ทาจนเกินขอบเขตแห่งเหตุผล ในการเจรจาที่ประสบความสาเร็จและมี ความยงั่ ยนื ผรู้ ่วมเจรจาของท้งั สองฝ่ายยอ่ มตอ้ งการที่จะเดินจากไปดว้ ยความรู้สึกวา่ ตนบรรลุสิ่งซ่ึงมีคุณค่า อยา่ งใดอยา่ งหน่ึงเสมอ
เรื่องน้ีเป็นปัญหาระหวา่ งประเทศก็จริง แต่มนั ก็เป็นปัญหาระหวา่ งศาสนาและภายในศาสนาดว้ ยเช่นกนั ดงั จะเห็นไดว้ า่ ในระยะหลงั ความแตกแยกระหวา่ งฝ่ ายคาธอลิกกบั โปรเตสแตนตใ์ นไอร์แลนด์ นาไปสู่การก่อ การร้ายโดยท้งั สองฝ่ายตอ้ งใชเ้วลาในการเจรจาและตอ้ งเผชิญกบั ความเจ็บปวดในการสร้างโอกาสแห่ง สันติภาพในอนาคตแก่ไอร์แลนด์ท้งั สองฝ่ายต่างเทศนาถึงความมีทิฐิและความเกลียดชงั ของอีกฝ่ายหน่ึง เมื่อเอ่ยถอ้ ยคาเช่นน้นั ออกมาแลว้ ก็ยากที่จะเอาคืนดว้ ยเหตุน้ีผนู้ าทางศาสนาจึงน่าจะเป็นพวกท่ีเอาชนะใจ ไดย้ากที่สุด
  ผมเช่ือมนั่ อยา่ งสุดใจวา่ มนั มีหลกั จริยธรรมสากล ที่ไหลเวียนอยใู่ นศาสนาสาคญั ของโลกท้งั หลาย ค่านิยมพ้นื ฐาน มาตรฐานทางจริยธรรม ท่ีจาเป็นต่อการสร้างสงั คมท่ีมีสันติสุขน้นั ลว้ นเป็นสิ่งที่มีอยรู่ ่วมกนั และมนั ก็ชัดเจนยิ่งข้ึนในการอภิปรายยาวนานซ่ึงเป็นท่ีมาของการจดั เตรียม “ร่างปฏิญญาว่าด้วยความ รับผิดชอบของมนุษยชน” การเขียนหลกั จริยธรรมร่วมกนั ก็เป็นเรื่องหน่ึง แต่การทาให้คนปฏิบตั ิตาม หลกั การดงั กล่าวน้นั เป็นคนละเร่ืองกนั เลย นนั่ คือผลลพั ธ์ท่ีทาใหเ้ กิดความเขา้ ใจผดิ ในสภาแห่งน้ีและในโลก ส่วนใหญ่
ปัจจุบนั มีคนในโลกตะวนั ตกเป็นจานวนมากท่ีพร้อมจะช้ีนิ้วไปที่ การยดึ มนั่ ในหลกั การอิสลามแบบสุดโต่ง และกระบอกเสียงของนกั รบญิฮาด และบอกว่า เช่นน้ีแลว้ ยงั จะประนีประนอมกนั ไดอ้ ย่างไร แต่สิ่งที่พวก เขาลืมไปก็คือพวกน้ีคือพวกคลงั่ อิสลามแบบสุดโต่ง และถูกประณามโดยมุสลิมทวั่ โลกเป็นส่วนใหญ่อยแู่ ลว้
  ถา้ เราท่ีอยู่ในโลกตะวนั ตก มีความซ่ือสัตยพ์ อที่จะยอมรับว่า มีพวกคริสเตียนสุดโต่งอยู่ในนิกาย ต่างๆ เช่นกนั มีผทู้ ี่กล่าวหาว่าอิสลามคือตน้ กาเนิดของภยนั ตราย ภยั คุกคามทุกอย่างต่อโลกที่มีสันติภาพ ดงั น้นั จึงควรอธิบายประเด็นน้ีใหเ้ ขา้ ใจชดั เจนวา่ พวกคลงั่ ศาสนาอยา่ งสุดโต่งน้นั มีอยใู่ นศาสนาส่วนใหญ่ไม่ ว่าจะเป็นอิสลาม ตริสต์ศาสนา ศาสนายูดาย เราจะสร้างโลกท่ีการใชว้ าทศิลป์ การชกั จูง ของพวกเขาไม่ สามารถดึงดูดผศู้ รัทธารายใหม่อีกต่อไปไดอ้ ยา่ งไร น่ีคือความทา้ ทายท่ียิ่งใหญ่อย่างหน่ึงสาหรับเราทุกคน เ ป ็ น ค ว า ม ท า้ ท า ย ส า ห ร ั บ เ ร า ท ี ่ อ ย ่ ู ใ น โ ล ก ต ะ ว นั ต ก ต อ้ ง ท า ใ ห ้ แ น ่ ใ จ ว ่ า ก า ร ก ร ะ ท า ข อ ง เ ร า จ ะ ไ ม ่ ถ ู ก พ ว ก ค ล งั ่ ศาสนาใชเ้ป็นขอ้ อา้งไดอ้ ีก
 ในตะวนั ออกกลาง บางคน (จริงๆแลว้ น่าจะมีหลายคน) มองวา่ การแทรกแซงของตะวนั ตก ต้งั แต่ การโค่นลม้ อานาจนายกรัฐมนตรีมอซซาเด็ก ในปี 1953 จนถึงการรุกรานของอิรักโดยสหรัฐอเมริกา องั กฤษ และออสเตรเลียในสงครามอ่าวคร้ังท่ีสองไดก้ ่อใหเ้กิดปัญหาหลายประการทวั่ ภูมิภาคแห่งน้ีเป็นเรื่องยากที่ จะพิจารณาว่านโยบายของตะวนั ตกประสบความสาเร็จตรงไหนบา้ ง และส่งผลเชิงบวกต่อสันติภาพและ ความกา้ วหนา้ ในภูมิภาค สงครามอ่าวคร้ังแรกถือวา่ เป็นขอ้ ยกเวน้ พิเศษ แต่นนั่ ก็ไม่ใช่นโยบายของตะวนั ตก เพียงฝ่ายเดียวเพราะสหรัฐอเมริกาไดต้ ้งั พนั ธมิตรของชาติต่างๆกว่า30ชาติข้ึนมาซ่ึงตรงกนั ขา้ มกบั การ รุกรานของอิรักในปี 2003
 ความวุ่นวายทวั่ภูมิภาคแห่งน้ีในปัจจุบนั ดูเหมือนเป็นปัญหาเร้ือรังซ่ึงน่าจะเป็นอุปสรรคใหญ่สุด ต่อความคืบหนา้ ของสันติภาพ ความแตกแยก ความเป็ นปฏิปักษ์ และความเกลียดชงั ระหวา่ งศาสนาอิสลาม นิกายต่างๆ ส่งผลกระทบอย่างเห็นไดช้ ดั ต่อหลายประเทศ ผลลพั ธ์ที่เกิดจากการกระทาของกลุ่มอลั กออิ ดะห์ห์เอง ก็มีส่วนอยา่ งสาคญั ต่อความวติ กกงั วลและความหวาดกลวั ทวั่ โลกท่ีมีต่ออิสลาม อยา่ งไรก็ดี ดงั ที่ ผมไดแ้ สดงใหเ้ห็นแลว้ วา่ ความแตกแยกภายในภูมิภาคไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะกบั พวกมุสลิมเท่าน้นั แต่มีอยแู่ ละ สร้างความเสียหายอยา่ งหนกั ในชาติคริสเตียนดว้ ยเช่นกนั
ในระยะหลงั ตะวนั ออกกลางกลายเป็ นจุดสนใจท่ีสาคญั แต่ภูมิภาคในแถบแปซิฟิ กตะวนั ตกก็ กลายเป็ น พ้ืนท่ีแห่งความตึงเครียดและความเป็นปฏิปักษ์แห่งใหม่ กรณีน้ีก็เช่นกนั แทนท่ีจะนาเอาหลกั การของ ประธานาธิบดีบุชที่ประกาศไวใ้ นสุนทรพจน์ของเขาเมื่อเดือนมีนาคม ปี 1991 มาใช้ กลบั ไปยึดถือหลกั การ เรื่องการต่อสู้แยง่ ชิงอานาจในยคุ สงครามเยน็ การสกดั ก้นั อิทธิพลและการแข่งขนั ทางทหารเป็นแนวทาง
 แต่ทวั่ ท้งั ภูมิภาคน้ี ก็พอมีตวั อยา่ งท่ีแสดงให้เห็นถึงความคืบหนา้ และผลสาเร็จของสันติภาพอยบู่ า้ ง เหมือนกนั เช่นพฒั นาการของอาเซียนซ่ึงปัจจุบนั มีสมาชิก10ชาติและเป็นชาติท่ีเคยเป็นศตั รูกนั มาก่อนถือ วา่น่าประทบัใจมากและสาเร็จลงไดด้ว้ยการริเริ่มของประเทศไทยและอินโดนีเซียเป็นสาคญั โดยไม่มีชาติ ตะวนั ตกใดๆเขา้ มาเก่ียวขอ้ ง ประเทศในเอเชียต่างก็ดาเนินการตามวิถีของตน และเกิดเป็ นผลสาเร็จ ทว่า ยงั คงมีปัญหาบางอย่าง ยงั คงมีการแก่งแย่งแข่งขนั ในทะเลจีนใต้ แต่สมาชิกอาเซียน ไดม้ ีการจากดั และ ควบคุมปัญหาดังกล่าว เพราะต่างยอมรับว่าการจะบรรลุซ่ึงจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าได้น้ัน ต้องอาศัย สันติภาพและความร่วมมือ
  พึงสงั เกตดว้ ยวา่ ชาติสมาชิกไม่ไดป้ กครองดว้ ยระบอบประชาธิปไตยท้งั หมด แต่มนั ก็ไม่ไดข้ ดั ขวาง ความร่วมมือกันแต่อย่างใด ในความเป็นจริงแล้ว อาเซียนได้พฒั นาตวั เองจนถึงขนาดที่สมาคมแห่งน้ี สามารถดาเนินมาตรการเพ่ือการไกล่เกล่ียขอ้ ขดั แยง้ ระหว่างสมาชิกได้ การเปลี่ยนแปลงของอาเซียน เป็ น ตวัอยา่งท่ีดีสาหรับเราทุกคนทวา่ยงัไม่มีสญั ญาณบ่งช้ีวา่รัฐตะวนัตกไดเ้รียนรู้จากบทเรียนน้ีแต่อยา่งใด
ปัญหาหน่ึงที่เรากาลงั เผชิญอยคู่ ือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยา่ งรวดเร็วในหลายพ้ืนที่ของโลก ตวั อยา่ งเช่น หลายฝ่ายพบว่ายากที่จะทาใจรับกบั อานาจและความแข็งแกร่ง รวมท้งั พลงั ทางเศรษฐกิจของจีนท่ีกาลงั เพมิ่ ข้ึน จีนเป็นชาติที่ตะวนั ตกยงั ไม่ค่อยเขา้ ใจมากนกั เหตุการณ์ในจีนมกั ถูกรายงานในทางร้าย โดยมีความ เขา้ ใจประวตั ิศาสตร์ วฒั นธรรม หรือเหตุผลของประเทศน้ีนอ้ ยมาก จีนทาสิ่งต่างๆ แตกต่างจากยุโรปหรือ อเมริกา แต่พวกเขาก็ยงั สามารถรักษาสมดุลและมีการเติบโตและพฒั นาการทางเศรษฐกิจอยา่ งต่อเนื่อง น่ีคือ สิ่งที่สาคญั ต่อแผนการยกระดบั มาตรฐานการครองชีพของประเทศจีนเลยทีเดียว
  น่ีคือการเปล่ียนผา่ นท่ีเราตอ้ งทาความเขา้ ใจ ในช่วงชีวติ ของผนู้ ายคุ ปัจจุบนั หลายคน จีนเก็บตวั และ ให้ความสนใจแต่กิจการภายในของตนเป็นหลกั ไม่ไดม้ ีปฏิสัมพนั ธ์กบั โลกภายนอกมากนกั ไม่ทาอะไรที่ เกินขอบเขตซ่ึงถือวา่ เป็นความจาเป็นเร่งด่วน
  ปัจจุบนั จีนก้าวออกจากช่วงเวลาของการเก็บตวั ในประวตั ิศาสตร์ของประเทศ และกลายเป็น หุ้นส่วนการคา้ ท่ีสาคญั ของประเทศแถบแปซิฟิ กตะวนั ตก โดยมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และมีการคาดหวงั ว่าจีนซ่ึงเป็ นชาติเก่าแก่และมีความภูมิใจในตวั เอง จะไดร้ ับการเคารพ ความคิดเห็นและมีที่ทางในการดาเนินกิจการต่างๆ ทวั่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ ก ท้งั น้ีตอ้ งไม่ถือว่านี่คือความ ก า้ ว ร ้ า ว เ ป ็ น ก า ร แ ส ด ง ใ ห ้ เ ห ็ น ถ ึ ง อ า น า จ แ ต ่ เ ป ็ น ก า ร ท ี ่ ค ว า ม ส น ใ จ ต า ม ป ร ะ เ พ ณ ี แ ล ะ ป ร ะ ว ตั ิ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง จ ี น กลบั คืนมาอีกคร้ัง อยา่ งไรก็ดี มนั ก็ทาให้เกิดขอ้ กงั วลบางอยา่ ง ซ่ึงบางคร้ังอาจมีการขยายความมากเกินจริง จีนน้นั มิใช่มหาอานาจจกั รวรรดิอย่างที่ยุโรปว่าไว้แต่อเมริกาและญี่ปุ่นนนั่ ใช่แลว้ จะจดั การกบั ดุลอานาจ ใหม่ในแปซิฟิกตะวนั ตกอย่างไรมนั จะมีวิวฒั นาการอย่างไรมนั ไม่ไดข้ ้ึนอยู่กบั ท่าทีของจีนเท่าน้นั แต่ยงั ข้ึนอยู่กับการดาเนินกิจการต่างๆของอเมริกาและญ่ีปุ่นกับจีนด้วยในระยะหลงั ไม่มีความคืบหน้าใน ทางบวกระหวา่ งชาติท้งั สามเลยยงั คงมีความไม่ไวว้ างใจระหวา่ งจีนและญี่ปุ่นรวมท้งั ความกงั วลมากข้ึนใน ฝั่งของอเมริกา และความไม่แน่นอนวา่ สิ่งท่ีพวกเขาควรหรือไม่ควรทาน้นั มีอะไรบา้ ง ดว้ ยความไม่แน่ใจของ อเมริกาน้ีเอง จึงทาใหเ้ ลือกวธิ ีเสริมสร้างความแขง็ แกร่งทางทหารดว้ ยความเขา้ ใจผดิ
การท่ีผมพดู ถึงประเด็นเหล่าน้ี ก็เพราะความสนใจของยุโรปและอเมริกาส่วนใหญ่ พุ่งไปที่ตะวนั ออกกลาง ในประเด็นเรื่องความยงุ่ ยากของการสร้างสันติภาพและความกา้ วหนา้ ในภูมิภาคแห่งน้ี และความยุ่งยากที่ เกิดข้ึนหลงั ยุคโซเวียต แต่ปัญหาที่โลกเผชิญอยู่มนั กวา้ งกว่าน้นั ภูมิภาคแปซิฟิกสมควรไดร้ ับความสนใจ มากข้ึน
ผมไดพ้ ดู ถึงความตึงเครียดและปัญหายงุ่ ยากแลว้ วา่ แต่สภาแห่งน้ีจะทาอะไร จะสามารถพดู อะไรบา้ ง เราจะ สามารถดึงความสนใจสู่ความจาเป็นของการปลดปล่อยสานึกแห่งจุดประสงคแ์ ละรัฐบาลที่มีจริยธรรมได้ ไหม? คนในหอ้ งน้ีส่วนใหญ่ลว้ นผา่ นช่วงเวลาของการใชแ้ ละการควบคุมอานาจทางการเมืองมานานแลว้ ท้งัน้นั ส่วนคนท่ียงัอยใู่นอานาจก็ไม่ค่อยจะรับฟังผูท้่ีดารงตาแหน่งมาก่อนแต่ผมเชื่อว่าเรามาถึงทางแยก แลว้ เราจะทาการตดั สินใจแบบรัฐบาลท่ีมีจริยธรรมซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมแนวโน้มของการเกิดสันติภาพ และความกา้ วหนา้ เราจะเลือกทางที่นาไปสู่สงครามโลกคร้ังที่สามซ่ีงน่าจะมีการใชอ้ าวธุ นิวเคลียร์ ไม่วา่ มนั จะเริ่มตน้ จากความขดั แยง้ ในตะวนั ออกกลาง หรือแค่หินกอ้ นเดียวในทะเลจีนตะวนั ออก ก็ไม่มีความหมาย ต่อผลลพั ธ์แต่อยา่ งใด
 ปัญหาเหล่าน้ีมีความเร่งด่วนยงิ่ กวา่ สมยั ก่อน เพราะปัจจุบนั มนุษยชาติมีวธิ ีในการทาลายลา้ งชีวติ บน โลกไดส้ องทางดว้ ยกนั ความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญาห้ามการเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ ความลม้ เหลวของ รัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ในการลดอาวุธตามที่สนธิสัญญาผกู มดั ไว้ขีดความสามารถในการผลิตวสั ดุ ฟิสไซเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ การต้งั คาสั่งการทางานของอาวุธร่วม 2000 ชุดให้อยู่ในข้ัน เตรียมพร้อมสูงสุดเสมอทาใหค้ วามเป็นไปไดว้ า่ จะเกิดความขดั แยง้ ดว้ ยอาวธุ นิวเคลียร์มีมากกวา่ แต่ก่อนแม้ จะทาสงครามนิวเคลียร์ในวงจากดั ก็สามารถทาลายโลกให้กลายเป็นพ้ืนที่ที่ทาประโยชน์อะไรไม่ไดอ้ ีก ต่อไป ประการท่ีสอง ความลม้ เหลวในการแกป้ ัญหาดา้ นสิ่งแวดลอ้ ม ปัญหามลพิษในช้นั บรรยากาศอนั เน่ืองจากมนุษย์ สามารถทาลายโลกใบน้ี พวกเราที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย อาจยากจะยอมรับหรือเขา้ ใจถึง ความเร่งด่วนน้ีแต่ความเร่งด่วนมนั เพิ่มข้ึนทุกๆปีที่ผ่านไปโดยไม่มีการดาเนินการอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิผลแต่อยา่ งใด 
และน่ีคือสิงท่ีสมควรดาเนินการแกไ้ ขตงั แต่บดั น้ี

  • 1.ไม่มีการบงัคบัใชส้นธิสัญญาโดยทดัเทียมกนั ถา้เป็นพวกท่ีถือวา่เป็นมิตรประเทศก็ไดร้ับอนุญาตแต่บาง ประเทศกลบั ถูกปฏิเสธ สนธิสัญญาฉบบั น้ีจาเป็นตอ้ งมีการแกไ้ ขเป็นการด่วน และมีการเสนอความเห็นที่ น่าสนใจโดยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและกิจการทหาร นาโดย จอร์จ ชูลตซ์ อดีตรัฐมนตรี ต่างประเทศสหรัฐฯ เฮนรี่ คิสซิงเจอร์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ บิลล์ เพอร์รี่ อดีตรัฐมนตรีกลาโหม และ แซม นันน์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการดา้ นอาวุธแห่งวุฒิสภา ว่าอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่สิ่งจาเป็นต่อการ รักษาความปลอดภยั ของประเทศใดเลยแต่กลบั เป็นภยั ต่อทุกฝ่ายดงั น้นั จึงควรยกเลิกมนั ทศั นะของพวกเขา ไดร้ ับการถ่ายทอดในหลายประเทศ รวมท้งั รัฐที่มีอาวธุ นิวเคลียร์ดว้ ย
  • การที่สถานการณ์น้ีมีความเร่งด่วนเพราะมีประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ กวา่ 40 ประเทศ และมีบางประเทศท่ีสามารถจดั หาขีปนาวุธติดหวั รบระเบิดนิวเคลียร์ภายในเวลาไม่ก่ีเดือน ซ่ึงทาให้เส่ียงต่อการเกิดความขดั แยง้ ท่ีมีการใชอ้ าวุธนิวเคลียร์ หรือพวกผูก้ ่อการร้ายมีโอกาสครอบครอง อาวธุ นิวเคลียร์มากกวา่ แต่ก่อน
  • ดงั น้นั จึงจาเป็นตอ้ งมีขอ้ ตกลงระหวา่ งประเทศซ่ึงมีผลผกู มดั เพื่อการยบั ย้งั และกาจดั อาวุธนิวเคลียร์ และทุกรัฐมีความสามารถและมีความรับผดิ ชอบต่อการเจรจาวา่ ดว้ ยขอ้ ตกลงดงั กล่าวเนื่องจากเป็นประเด็น ท่ีมีความเร่งด่วนสูงมาก
  • 2. เราก็มีความสามารถในการสร้างความเสียหายที่เป็นอนั ตรายร้ายแรงต่อโลกเช่นกนั ดว้ ยปัญหาโลกร้อน และการเลียนแบบรูปแบบการดาเนินชีวิตแบบชาวตะวนั ตกซ่ึงมีการบริโภคสูงน่ีคือปรากฏการณ์ใหม่ใน ประวตั ิศาสตร์ของเผา่ พนั ธุ์มนุษย์
  • แลว้ เราจะแสวงหาหนทางขา้ งหนา้ อยา่ งไร? เราจะปลดปล่อยเจตจานงและความเชื่อมนั่ เพ่ือดาเนิน มาตรการที่จาเป็ นอยา่ งไร? เราไม่สามารถจดั การกบั ประเด็นดงั กล่าวได้ ถา้ ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ซ่ึงใหค้ วามสาคญั ต่อผลประโยชน์ส่วนตนนอ้ ยลงแต่เนน้ หนกั เรื่องการตดั สินใจในระยะยาวของรัฐบาลโดย คานึงถึงหลกัจริยธรรมเป็นหลกั
  • 3. มีตวั อยา่ งที่สามารถแสดงใหเ้ ห็นรูปแบบและตวั อยา่ งที่ควรดาเนินรอยตาม เช่น ผลงานของประธานาธิบดี จิสการ์ดเดสแตงและนายกรัฐมนตรีเฮลมุทในช่วงปีแรกๆหลงั สงครามเป็นความพยายามเพื่อบรรลุความ ร่วมมือระหว่างประเทศของอดีตคู่แข่งสองประเทศ ออสการ์ อริอาส ซ่ึงเป็นสมาชิกน้ีเป็นเวลาหลายปี ไดร้ ับรางวลั โนเบล สาขาสันติภาพจากผลงานที่เขาสร้างไวใ้ นอเมริกากลาง โดยมีจุดหมายเพื่อการสร้าง สันติภาพอยา่ งไม่ยอ่ ทอ้
  • แต่น่าเสียดายที่ ผลประโยชน์ทางการคา้ ซ่ึงมีขนาดใหญ่และมีอานาจมากกวา่ มกั ทาให้ยากที่จะสร้าง ความคืบหน้า มีหลายคร้ังที่องค์ประกอบของความเสี่ยงซ่ึงเป็นสิ่งที่ตอ้ งยอมรับเพื่อแลกกบั สันติภาพและ ความกา้ วหนา้ มีมากเสียจนไปยบั ย้งั การกระทา และกระตุน้ ผนู้ าใหเ้ ลือกทาแบบเดิมๆ และทาในสิ่งที่ขดั แยง้ กนั
  • 4. มีบทเรียนจากแอฟริกาใต้ ตอนแรกหลายคนเช่ือวา่ เมื่อชนกลุ่มใหญ่ผวิ ดามีอานาจข้ึนมาแลว้ จะตอ้ งทาการ แก้แคน้ จองเวรแต่เนลสันแมนเดลารู้ดีว่าแอฟริกาใตจ้ะตอ้งเป็นชาติสีรุ้งเป็นที่ซ่ึงประชาชนทุกคนมี ความสาคญั เหมือนกนั หมด ดว้ ยเหตุน้ี คณะกรรมการแสวงหาความจริงเพื่อความสมานฉนั ท์ จึงเป็นรูปแบบ ที่น่าจะมีส่วนในการแกป้ ัญหาที่เกิดข้ึนภายในหรือระหวา่ งศาสนาต่างๆ ได้
  • 5. ประเทศสมาชิกตอ้ งให้ความสาคญั ต่อสหประชาชาติอย่างแทจ้ ริง เราทราบหลกั การและอุดมการณ์ของ องคก์ รน้ีอยแู่ ลว้ แต่ก็มีบ่อยคร้ังที่สหประชาชาติถูกวจิ ารณ์ซ่ึงที่จริงควรพงุ่ เป้าไปท่ีสมาชิกขององคก์ รเพราะ สหประชาชาติคือผลรวมของส่วนประกอบ(ชาติสมาชิก) รัฐบาลชาติต่างๆ คือผูท้ ี่ทาให้สหประชาชาติ ทางานไดจ้ริงหรือเพื่อสนองผลประโยชน์ส่วนตนและเพื่อป้องกนัความลม้เหลวของตน
  • ถึงจะมีปัญหาเร่ืองการปฏิรูปอยู่บ้าง แม้แต่ภายในโครงสร้างปัจจุบัน แต่ก็ยงั สามารถสร้าง ความกา้ วหนา้ มากข้ึน แค่การเปล่ียนแปลงเพียงอยา่ งเดียว แต่ประกอบดว้ ยเจตคติที่หลากหลาย ก็สามารถ สร้างความแตกต่างข้ึนไดใ้ นโลกน้ี ถา้ มหาอานาจและประเทศท่ีมีอิทธิพลตดั สินใจท่ีจะยอมถูกผูกมดั ดว้ ย กฎเกณฑ์ของสหประชาชาติ และไม่แหกกฎเมื่อถึงคราวท่ีตนตอ้ งปฏิบตั ิตาม การเปล่ียนแปลงที่วา่ น้ีจะช่วย ใหเ้ กิดความกา้ วหนา้ อยา่ งมากเลยทีเดียว
  • 6. เราควรให้ความสนใจต่อความก้าวหน้าของกลุ่มอาเซียน ท่ีผมกล่าวถึงก่อนหน้าน้ี ภายในกรอบแห่ง สหประชาชาติ
  •  

การประชุมคร้ังน้ีแมจ้ ะไม่สามารถแกไ้ ขปัญหาต่างๆซ่ึงก็ไม่ใช่จุดประสงคข์ องเราแต่เราสามารถช้ีใหเ้ห็น ถึงกระบวนการไหม ภมู ิปัญญาสะสมของคุณสามารถเสนอแนะวา่ ควรจะจูงใจรัฐบาลให้กระทาการ ในแบบ ท่ีจะทาใหโ้ ลกเป็นท่ีๆ ปลอดภยั ข้ึนไดไ้ หม? แน่นอนเราสามารถเนน้ ย้าถึงความเร่งด่วนมากข้ึนของประเด็น ที่โลกกาลงั เผชิญอยไู่ ด้ เราสามารถเนน้ ถึงความสาคญั ของมาตรการที่มีประสิทธิผลได้ เราสามารถเนน้ ถึงภยั อนัตรายซ่ึงรุมเร้าเราทุกคนได้
 การยอมรับหลกั จริยธรรมร่วมกนั ท้งั ภายในและระหวา่ งศาสนาและรัฐชาติ น่าจะเป็นเง่ือนไขท่ีตอ้ ง มาก่อนของโลกที่มีความยตุ ิธรรมและมีสันติภาพมากข้ึน
ผมหวงั ว่าการปรึกษาหารือกนั ในอีกสองวนั ขา้ งหนา้ และดว้ ยคุณูประการอนั มีค่าของคุณจะช่วยช้ีให้เห็น หนทางเบ้ืองหนา้ เพื่อจะไดม้ ีแรงจูงใจในการวางผลประโยชน์ส่วนตนลงก่อน และแทนที่ดว้ ยรัฐบาลที่มี จริยธรรม ถา้ เราทาได้ เราก็จะบรรลุสิ่งท่ี ทาเคโอะ ฟกู ดุ ะ และเฮลมุท ชมิดท์ ตอ้ งการให้เกิดข้ึนในช่วงแรกๆ ของสภาแห่งน้ี
 

 


คากล่าวต้อนรับ

ฯพณฯ ดร. ฟรานซ์ วรานิทสกี้
ประธานร่วม สภาปฏสิ ัมพนั ธ์ และ
ประธานการจัดงาน ศาสนเสวนา เวยี นนา 

 
 
เรียนท่านประธานาธิบดี 
พณ ท่าน ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอยา่ งยงิ่ ท่ีไดร้ ับสิทธิพิเศษในการกล่าวคาตอ้ นรับทุกท่าน สู่กรุงเวียนนาที่แสนมหศั จรรย์ โดยเฉพาะอยา่งยงิ่ ไดเ้ขา้ร่วมในวาระของการศาสนเสวนาคร้ังน้ี

เม่ือ 30 กว่าปีก่อน นายกรัฐมนตรีทาเคโอะ ฟูกุดะ ไดม้ าประชุม ณ สถานที่แห่งน้ี ร่วมกบั อดีตผนู้ าแห่งรัฐ และรัฐบาลซ่ึงมีแค่ มลั คอล์ม เฟรเซอร์ และ ประธานาธิบดีโอบาซานโจเท่าน้นั ท่ีมาร่วมอยทู่ ี่นี่ในวนั น้ี เพื่อ ก่อต้งั สภาปฏิสมั พนั ธ์ ถา้ ตอนน้นั มีใครถามพวกเขาวา่ สภาแห่งน้ีน่าจะอยไู่ ดน้ านแค่ไหน ผมสงสัยจริงๆ วา่ พ ว ก เ ข า จ ะ ต อ บ อ ย า่ ง ไ ร ใ น ค ว า ม เ ป ็ น จ ร ิ ง แ ล ว้ ต อ้ ง ข อ ข อ บ ค ุ ณ อ ย า่ ง ส ุ ด ซ ้ ึ ง ต ่ อ ร ั ฐ บ า ล ญ ี ่ ป ่ ุ น ท ี ่ ใ ห ้ ก า ร ส น บั ส น ุ น ทางการเงินมาตลอดควบคู่กบั การสนบั สนุนจากรัฐบาลอ่ืนๆต่อสภาแห่งน้ีและขอขอบคุณต่อความมานะ บากบนั่ ของสมาชิกบางคน ต่อพลงั แห่งการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดและความรู้อย่างลึกซ้ึงของพวกเขา เราจึง ยงั คงดารงอยแู่ ละมาปรากฏตวั กนั ท่ีนี่ในวนั น้ีเพื่อเป็นการยนื ยนั
ผมเชื่อและผมมนั่ ใจว่าเราจะสามารถส่งข่าวสารถึงโลกวา่ การแลกเปลี่ยนทศั นะและความพยายามเพื่อให้ เ ก ิ ด ค ว า ม เ ข า้ ใ จ ซ ่ ึ ง ก นั แ ล ะ ก นั ใ น ป ร ะ เ ด ็ น ซ ่ ึ ง เ ป ็ น ข อ้ ข ดั แ ย ง้ ท ้ งั ห ล า ย น ้ นั ม ี ค ว า ม ส า ค ญั แ ค ่ ไ ห น แ ล ะ ท า ใ ห ้ เ ก ิ ด ความหวงั ไดอ้ ยา่ งไร
เม่ือสองร้อยปีก่อนในปี 1814มหาอานาจในการเมืองและการทูตยุโรปไดม้ าประชุมกนั ท่ีกรุงเวียนนาเพื่อ วางรากฐานระเบียบทางการเมืองใหม่ในทวปี แห่งน้ีหลงั ยุคนโปเลียน สันติภาพถูกสร้างข้ึนมาทวา่ ดารงอยู่ ไดไ้ ม่นาน
 ประสบการณ์น้ีสอนเราวา่ การสร้างสนั ติภาพ และการรักษาสันติภาพจะยงั คงอยคู่ ู่กบั โลกในฐานะท่ี เ ป ็ น ค ว า ม ท า้ ท า ย ต ล อ ด ก า ล แ ล ะ ส ภ า ป ฏ ิ ส ั ม พ นั ธ ์ ย ื น ห ย ดั เ พ ่ ื อ ส น บั ส น ุ น แ น ว ค ิ ด ใ น ก า ร แ ก ไ้ ข ป ั ญ ห า ท า้ ท า ย ดงั กล่าวน้ีมาตลอดนบั แต่มีการก่อต้งั เป็นตน้ มา
 
เม่ือกลุ่มผเู้ชี่ยวชาญระดบั สูงภายใตก้ ารเป็นประธานของเฮลมุทชมิดท์ท่านประธานกิตติมศกั ด์ิของเรามา ประชุมกนั ท่ีกรุงเวียนนา ในปี 1996 เฮลมุท ขอตอ้ นรับดว้ ยความจริงใจอีกคร้ัง (กล่าวเป็นภาษาเยอรมนั ) โดยมีขอ้ สรุปบางส่วนดงั น้ี:อริสโตเติลสอนเราวา่ “มนุษยเ์ป็นสัตวส์ ังคมเพราะเราตอ้ งอยู่ในสังคมเพราะ เราตอ้ งอยู่ร่วมกบั ผูอ้ ื่นด้วยความกลมเกลียว มนุษยจ์ ึงจาเป็นตอ้ งมีกฎเกณฑ์และการควบคุม” และหลกั จริยธรรมก็คือมาตรฐานข้นั ต่าสุดท่ีช่วยใหก้ ารดารงชีวิตอยรู่ ่วมกนั มีความเป็นไปได้ ถา้ ปราศจากจริยธรรม และมนุษยชาติท่ีรู้จกั ควบคุมตวั เองแลว้ ไซร้ก็คงไม่แคลว้ มีสภาพเหมือนอยใู่ นป่าดงั น้นั ขอเราจงมาเริ่มตน้ การปรึกษาหารือเพื่อเปิดจิตวญิ ญาณน้ีกนั เถิด 


 

 
 

คากล่าวเปิ ดการประชุม
ท่านฌองเครเตียงผ้ทู รงเกียรติ
อดตี นายกรัฐมนตรีแคนาดาและ
ประธานร่วม สภาปฏิสัมพนั ธ์ 

 

เรียนท่านประธานาธิบดีแห่งสหพนั ธรัฐ
ท่านประธานาธิบดีหญิง
พณท่านผเู้ขา้ร่วมการประชุมผทู้ รงเกียรติท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
 
เป็นเร่ืองที่น่ายนิ ดีอยา่ งยงิ่ ที่ไดก้ ลบั มายงั เวยี นนา นครท่ีสวยงามและมีประวตั ิศาสตร์ยาวนาน
ผมเองก็เพิ่งจะฉลองวนั เกิดคร้ังใหญ่ไม่นานมาน้ี ในวาระมีอายุครบ 80 ปี เช่นเดียวกบั เฮลมุท ชมิดท์ และก็ เหมือนเฮลมุทชมิดท์รวมท้งัท่านอื่นๆในที่น้ีซ่ึงผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนนั่ คือผมไม่ไดเ้ชื่องชา้ลงแต่อยา่ง ใด คุณรู้ไหมวา่ ที่แคนาดา นายกเทศมนตรีเมืองใหญ่สุดอนั ดบั หกของเรากาลงั จะเกษียณอายุปี น้ี เธออายุ 95 ปี แลว้
 
ที่ผมพูดเรื่องน้ีก็เพราะ เราซ่ึงเป็นอดีตผูน้ าแห่งรัฐและรัฐบาลยงั คงช่วยเหลืออะไรไดอ้ ีกมาก เรามีความคิด เรายงั สนใจเร่ืองความเป็นไปของโลกแต่สิ่งสาคญั ที่สุดคือเราไม่ไดเ้ป็นตวั แทนของชาติเราอีกแลว้ เมื่อมาถึง จุดน้ีในอาชีพการงานของเรา เรามีโอกาสที่จะเป็ นตวั แทนบุคคลในทุกชาติ ถึงผมจะเป็ นสมาชิกค่อนขา้ ง ใหม่ของสภาแห่งน้ี แต่ผมก็รู้สึกสานึกในบุญคุณของสมาชิกผกู้ ่อต้งั ของเรา ต่อการที่มีสายตายาวไกลในการ จดั ท่ีประชุมใหอ้ ดีตผนู้ าไดใ้ ชภ้ มู ิปัญญาของพวกเขา และช่วยกนั แกป้ ัญหาที่ยากจะเยยี วยาที่สุดของโลก

ในการประชุมของสภาคร้ังแรกท่ีกรุงเวยี นนา สมาชิกผกู้ ่อต้งั ตระหนกั ดีวา่ สันติภาพของโลกกาลงั ถูกคุกคาม สองดา้ นดว้ ยกนั คือ ท้งั ทางดา้ นการทหารและการเมือง กบั ทางดา้ นเศรษฐกิจ และเห็นพอ้ งกนั วา่ ควรจดั ให้ ประเด็นดงั กล่าวมีความสาคญั สูงสุดซ่ึงยงั คงเป็นหัวใจสาคญั ในการทางานของเราเสมอมา นัน่ คือ การ ส่งเสริมสันติภาพและการปลดอาวุธ และการชุบชีวิตแก่เศรษฐกิจโลก และเมื่อเราเริ่มจดั งาน ศาสนเสวนา คร้ังน้ี เราไดใ้ ส่หวั ขอ้ การอภิปรายดงั กล่าวไวด้ ว้ ย ดว้ ยตระหนกั ว่าสงครามซ่ึงเป็นภยั คุกคามต่อสันติภาพ และความมนั่ คงในยุโรปตะวนั ออก และความไม่ทดั เทียมกันทวั่ โลกระหว่างคนรวยและคนจน ทาให้ ความสมั พนั ธ์ระหวา่ งบุคคลและระหวา่ งชาติต่างๆมีแต่ความเขมง็ เกลียว
ในปี 1987 สภาไดจ้ ดั การประชุมผนู้ าศาสนาข้ึนที่กรุงโรม ซ่ึงเป็นการเสวนาแบบน้ีคร้ังแรกในประวตั ิศาสตร์ และเราก็เริ่มตน้ ทางานเพ่ือสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมสากล ซ่ึงยงั คงมีความสาคญั จวบจนทุกวนั น้ี เช่นที่ เคยเป็นเม่ือ30ปีก่อนเรามีกลุ่มผเู้ชี่ยวชาญท่ีน่าประทบั ใจเขา้ ร่วมการประชุมกบั เราท่ีกรุงเวียนนาแต่สภา เป็นหน้ีบุญคุณต่อศาสตราจารยฮ์ นั ส์คุงนกั เทววทิ ยาผยู้ งิ่ ใหญ่ซ่ึงยงั คงเป็นพลงั นาทางและเป็นผทู้ ่ีเราจะตอ้ ง คิดถึงอยา่ งมากตลอดสัปดาห์น้ี

(เราตดั ส่วน บทนา โดยเครเตียง สมาชิกสภา ซ่ึงนาเสนอต่อการเสวนาออกไป) 

คาสรรเสริญ
ท่านฌองเครเตียงผ้ทู
รงเกียรติ เคเอไอซีไอไอดี 
 

ในนามของสภาปฏิสมั พนั ธ์ ผมใคร่ขอขอบคุณต่อท่านเลขาธิการ ไฟซาล บิน มูอมั มาร์ และศูนยก์ ารเสวนา ระหวา่ งศาสนาและระหวา่ งวฒั นธรรมนานาชาติคิงอบั ดุลลาห์ ต่อการเป็นเจา้ ภาพงานเล้ียงในค่าคืนน้ี

ความงดงามและประวตั ิศาสตร์ของเวยี นนารวมอยดู่ ว้ ยกนั ไดอ้ ยา่ งน่าประทบั ใจภายในศูนยก์ ารประชุม ซ่ึง ต้งั อยใู่ นปาเลส สตูรานี แห่งน้ี เราทุกคนคงจะลาจากเวียนนาไปพร้อมกบั ความทรงจาเกี่ยวกบั ภาพวาดคติ นิยายบนเพดานที่แสนอลงั การของ กุสตาฟ คลิมปต์

ดงั ที่เราไดร้ ับฟังกนั แลว้ ว่า วิสัยทศั น์ของ KAICIID คือการเป็ นตวั เร่งให้เกิดการเสวนาเพื่อความรู้แจ้ง ระหวา่ งผทู้ ่ีนบั ถือศาสนาและมาจากวฒั นธรรมท่ีแตกต่างกนั ทวั่ โลก ในช่วงเวลาส้ันๆ นบั แต่ศูนยไ์ ดร้ ับการ ก่อต้งั ข้ึนเม่ือเดือนพฤศจิกายนปี 2012ก็มีความกา้ วหน้าอยา่ งมากโดยไดเ้ป็นเจา้ ภาพจดั การประชุมระดบั ภูมิภาคแปดคร้ังและที่ประชุมระดบั โลกซ่ึงมีบุคคลระดบั สูงเขา้ ร่วมอีกสองคร้ัง

สภาปฏิสัมพนั ธ์รู้ดีว่ากษตั ริยอ์ บั ดุลลาห์ทรงมีพนั ธสัญญาต่อการเสวนาระหวา่ งศาสนาต่างๆ ดว้ ยวิสัยทศั น์ ของพระองค์ ศูนยแ์ ห่งน้ีจึงไดร้ ับการก่อต้งั ข้ึนมา และในปี 2009 พระองคท์ รงตอ้ นรับเราท่ีซาอุดิอาระเบีย โดยแนวคิดหลกั ในการประชุมคร้ังน้ันคือ “การประสานความแตกแยก” รายงานของสภาเก่ียวกับ สาระสาคญั ของการประชุมดงั กล่าวไดร้ ับการรวบรวมไวใ้ นหนงั สือเล่มหน่ึง ซ่ึงไดร้ ับการสนบั สนุนในการ จดั พมิ พแ์ ละเผยแพร่โดยสุไลมาน อลั -เฮอร์บิช ดว้ ยเงินสนบั สนุนจากโอเปค (OPEC: องคก์ ารกลุ่มประเทศผู้ ส่งน้ามนั ออก) ดว้ ยเหตุน้ีเราจึงขอขอบคุณต่อผสู้ นบั สนุนการเสวนาทุกท่าน ขอขอบคุณท่านเลขาธิการ มูอมั มาร์ และเคเอไอซีไอไอดีอีกคร้ัง ต่อการเป็นเจา้ ภาพจดั งานเล้ียงเพื่อเราในค่าคืนน้ี ผมขอให้ทุกท่าน “เจริญ อาหาร” และมีความสาราญ 


THAILAND Ver.